برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

shiva_sisi‌

➷iŋ tɦε ŋamε σƒ crεatεr σƒ ℓσvε √
━━━━━━❥✿❥━━━━━━
آدمی که روزهاست در انتظار تو مانده
بی کس نیست!
دور و برش پر است از آدم هایی،که شاید خیلی بهتر از تو راه و رسم عاشقی را بلد باشند
منتظرت مانده چون وفادار است
وفادار به آدمی،که با تمام خوب و بدش
روزی انتخاب دلش بوده…!
نمیدانم اسمش چیست
شجاعت…
یا حماقت…
اما بعضی ها عجیب،به انتخاب های دلشان پایبندند…tࣹࣸ꙰҈꙰҈꙰҈꙰❰̶ུࣹࣸ͟͞꙰҈҈҈꙰҈꙰ࣹ🔥ࣹࣸ꙰҈꙰҈꙰҈꙰̶ུࣹࣸ͟͞꙰҈҈❱ུࣹࣸꪲ꙰҈꙰҈꙰҈꙰҈꙰꙰̸̸̷̶͟͞⟦
‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌━━━━━━❥✿❥━━━━
مَعرِفَـت دآشتیحـ🚶🖤
تَنهآممـ نِمیذآشتیحـ😒🖤
هِی قَهـر و هِـی آشتیحـ😏🖤
دیگِحـ شورِش دراومـد😐🖤
تـو دِلِـت چیحـ هَـس؟🥀🖤
آیَندَموونـ چیـ پَـس؟🙇🖤
یِهو بِهَممـ زَدیحـ از قَـصد🌚🖤
عآخِحــ دِلِـت میومَـد😞🖤

.....

ببیـن تـا پـر شدممـ از نآ امیدییـ،غمو از تـو دلممــ
بیرونـ کشیدییـ،دآرممـ دنیآ رو زیبآتـرر میبینممـ،عجـب جآییــ ب دآد مـن رسیدییـ..!*G‌OD*


#وَلیی مِنِ حُتًیً بُيِ تْفُاٌوُتْيً هَاِمّمٌ بٌوَيٍ دْوٌسُتٌ دَاّشِتْنًشِوّ رٌوّ مّيًدْاْدٍ عٌاّقَاًیّ قًاّضِیّ..!🌚🖤


** تَِوَِ هَِمَِوَِنَِیَِ کَِهَِ اَِگَِهَِ اَِزَِمَِ بَِپَِرَِسَِنَِ
َِاَِمَِنَِیَِتَِ یَِعَِنَِیَِ چَِیَِ!َِ؟َِ
َِمَِیَِگَِمَِ آَِغَِوَِشَِشَِ:)🙊sɦ🖤‌


(:A_Tomboy_&_‌A_Novelist _girl#
❤perspolisii#
(:#

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

301 درد ١٣٩٧/١٠/١٢
|

302 کسی که مردم اورا دوست دارند مثل ارتیست یا هنرمند ها خواننده ها و بازیگر ها و . . .😄 ١٣٩٧/١٠/١٢
|

303 Enormous means very large or great ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

304 پیاده روے ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

305 hiking is a long walk in the mountains or the country ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

306 Jogging means running slowly ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

307 Sightseeing means visiting interesting places of a city ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

308 ســِیر ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

309 Soon means early or quickly ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

310 Sand box is a hole or box in the garden with sand in it ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

311 Funny things make you smile or laugh ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

312 Recess is free time during the day at school ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

313 نقل مکان کردن ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

314 to not go somewhere or do something, especially when you want to but cannot: ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

315 خرمن گاه ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

316 متفاوت ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

317 پیمان ازدواج بستن قرار داد زناشویی را منعقد کردن . ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

318 سفت، روزنه، سوراخ، خندق، غار، گودی، غول، منفذ، رخنه، فرجه، نقب، حفره، گودال، چال، فرج، لانه خرگوش و امثال ان، روزنه کندن، در لانه کردن، سوراخ سوراخ ک ... ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

319 His coat caught in the doorPeel and dice the potatoesa very large strong building, built in the past as a safe place that could be easily defended ag ... ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

320 جذاب،تودل برو،دلربا،زیبا ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

321 علائم ماه های تولد ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

322 درخواست ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

323 بهره برداری
سوءاستفاده
١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

324 مو خوره ١٣٩٧/٠٨/٠٦
|

325 مردن از لحاظ احساسات و عاطفی ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

326 to cut a shape from a piece of paper, cloth etc: ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

327 Give something to each one of a group of people ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

328 Take the skin off a fruit or vegetable ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

329 A large building with high walls and towers ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

330 An empty ball of air or gas ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

331 Remove marks or writing ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

332 Make or shape something by sending air out of mouth ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

333 Stop trying ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

334 A class for little children ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

335 از نظر من زرقان به معنی زر سیم است چرا که تخت جمشید در کنار او و زمینهای کشاورزی در اطراف او است به همین دلیل آن را زرقان خوانده اند ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

336 هرگز تسلیم نشو
هرگز نا امید نشو
همیشه امیدوار باش
ایمان داشته باش
١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

337 عشقی طولانی مدت
عشقی که خیلی مدت است،وجود دارد اما در دل هنوز جوان است
١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

338 زاغه نشین. ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

339 مرتبط ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

340 ستاره روشن
اسمی برای دختران
١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

341 مکمل ١٣٩٧/٠٨/٠٣
|

342 frightened ;afraid a lot ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

343 A person who steals things from other people


فردے که بدون اجازه به وسایل دیگران دست میزند و ان را برای خود بر میدارد
١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

344 مثال
👀😂😂😂😂He stole money from his parents
١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

345 Take other people's things without permission

دزدیدن
بدون اجازه چیزی را برای خود برداشتن
١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

346 Of a dog) make a loud short noise) ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

347 پارس کردن سگ ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

348 Move and press your hand over something ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

349 Make a sudden loud noise ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|

350 ماه درخشنده ١٣٩٧/٠٧/٢٩
|