برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

shiva_sisi‌

➷iŋ tɦε ŋamε σƒ crεatεr σƒ ℓσvε √
━━━━━━❥✿❥━━━━━━
آدمی که روزهاست در انتظار تو مانده
بی کس نیست!
دور و برش پر است از آدم هایی،که شاید خیلی بهتر از تو راه و رسم عاشقی را بلد باشند
منتظرت مانده چون وفادار است
وفادار به آدمی،که با تمام خوب و بدش
روزی انتخاب دلش بوده…!
نمیدانم اسمش چیست
شجاعت…
یا حماقت…
اما بعضی ها عجیب،به انتخاب های دلشان پایبندند…tࣹࣸ꙰҈꙰҈꙰҈꙰❰̶ུࣹࣸ͟͞꙰҈҈҈꙰҈꙰ࣹ🔥ࣹࣸ꙰҈꙰҈꙰҈꙰̶ུࣹࣸ͟͞꙰҈҈❱ུࣹࣸꪲ꙰҈꙰҈꙰҈꙰҈꙰꙰̸̸̷̶͟͞⟦
‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌━━━━━━❥✿❥━━━━
مَعرِفَـت دآشتیحـ🚶🖤
تَنهآممـ نِمیذآشتیحـ😒🖤
هِی قَهـر و هِـی آشتیحـ😏🖤
دیگِحـ شورِش دراومـد😐🖤
تـو دِلِـت چیحـ هَـس؟🥀🖤
آیَندَموونـ چیـ پَـس؟🙇🖤
یِهو بِهَممـ زَدیحـ از قَـصد🌚🖤
عآخِحــ دِلِـت میومَـد😞🖤

.....

ببیـن تـا پـر شدممـ از نآ امیدییـ،غمو از تـو دلممــ
بیرونـ کشیدییـ،دآرممـ دنیآ رو زیبآتـرر میبینممـ،عجـب جآییــ ب دآد مـن رسیدییـ..!*G‌OD*


#وَلیی مِنِ حُتًیً بُيِ تْفُاٌوُتْيً هَاِمّمٌ بٌوَيٍ دْوٌسُتٌ دَاّشِتْنًشِوّ رٌوّ مّيًدْاْدٍ عٌاّقَاًیّ قًاّضِیّ..!🌚🖤


** تَِوَِ هَِمَِوَِنَِیَِ کَِهَِ اَِگَِهَِ اَِزَِمَِ بَِپَِرَِسَِنَِ
َِاَِمَِنَِیَِتَِ یَِعَِنَِیَِ چَِیَِ!َِ؟َِ
َِمَِیَِگَِمَِ آَِغَِوَِشَِشَِ:)🙊sɦ🖤‌


(:A_Tomboy_&_‌A_Novelist _girl#
❤perspolisii#
(:#

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

151 Very bad and awful ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

152 تــرسنآڪ** ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

153 دلپــذیــر مطبوع دوســت دآشتنـے** ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

154 It had been a pleasant evening. ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

155 The food looked horrible, but it tasted OK. ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

156 چنــدش آور،حـآ بهم زن:/ ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

157 لــذیذ،دلچــــسب** ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

158 رآحــــت** ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

159 Sit down and make yourself comfortable. ١٣٩٨/٠٨/٠١
|

160 someone who has invented something, or whose job is to invent things ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

161 متخــــرع**کشف کــردن** ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

162 کسے کهـ چیز جدیدے رآ درستــ یـآ کشف میکنــد(مخترع) ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

163 the person who directs or controls a group, organization, country ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

164 رهبر سیآسے** ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

165 someone who writes poems ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

166 کسے کهـ شعـر میگهــ
شآعـــر از منـــ بهتــــرر؟؟:)
١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

167 someone who writes books, stories, or articles in as a job ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

168 someone who writes novels ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

169 رمآن نویس ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

170 کسے کهـ دآستآنــ هآے طولآنے(رمــآن) مینویسد** ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

171 someone who writes novels ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

172 someone who writes music ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

173 someone who writes music ⇒ ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

174 آهنگـــ سآز** ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

175 شنبهـــ:/ ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

176 هــــر یڪ!" ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

177 پنجشنبهـ و جمعهــ
معمولا شآمل روزآیے کهـ تعطــیل هسنــ...میشح:)
١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

178 شقایقا دل رحمن روح لطیفی دارن
مغرورن عاشق هرکسی نمیشن یعنی محدود افراد هستن ک میتونن دل شقایقا رو ببرن
مهربونن ولی زود ازرده خاطر میشن
شق ...
١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

179 نــوجوآنــ
حدودا 13 تــآ 18 ســآل
١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

180 فروتـــن ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

181 someone you tell your secrets to or who you talk to about personal things ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

182 رآزدآر:) ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

183 مطمئینـــــ
Selfish اشتبآست:/
١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

184 متکبــر ١٣٩٨/٠٧/٢٤
|

185 پـــآڪ و بے ریـــآ** ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

186 حقوق،وکآلتـــــ** ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

187 تـــــآریخ:) ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

188 مخآبرآط و ارتبآطآتـــــــــ** ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

189 مهـندسے عمـــرآنــ*** ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

190 بزینــس،تجآرتــ ١٣٩٨/٠٧/١٨
|

191 عـــــــــزیزمـــــ** ١٣٩٨/٠٧/١٥
|

192 بــرنآمــهــ یآ مسآبقهــ ے تلویزیونــے:)مثل:برندهـ بآشــ ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

193 هــرگــز،هیچوقــتـــ ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

194 شوهــر بے مصرفــــ(مجسمهــ)😹 ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

195 تخیــلــے👽 ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

196 دآستآنــ عآشقآنهــ(دلممم خوآس یهـو)😞😍 ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

197 فیلمــ تــرسنآڪ:( ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

198 مستنـــد:) ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

199 فیلمـ اکشنـ ١٣٩٨/٠٧/١٤
|

200 نوشتــــن پســت کآرتــــ ١٣٩٨/٠٧/١١
|