برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

shiva_sisi‌

➷iŋ tɦε ŋamε σƒ crεatεr σƒ ℓσvε √
━━━━━━❥✿❥━━━━━━
آدمی که روزهاست در انتظار تو مانده
بی کس نیست!
دور و برش پر است از آدم هایی،که شاید خیلی بهتر از تو راه و رسم عاشقی را بلد باشند
منتظرت مانده چون وفادار است
وفادار به آدمی،که با تمام خوب و بدش
روزی انتخاب دلش بوده…!
نمیدانم اسمش چیست
شجاعت…
یا حماقت…
اما بعضی ها عجیب،به انتخاب های دلشان پایبندند…tࣹࣸ꙰҈꙰҈꙰҈꙰❰̶ུࣹࣸ͟͞꙰҈҈҈꙰҈꙰ࣹ🔥ࣹࣸ꙰҈꙰҈꙰҈꙰̶ུࣹࣸ͟͞꙰҈҈❱ུࣹࣸꪲ꙰҈꙰҈꙰҈꙰҈꙰꙰̸̸̷̶͟͞⟦
‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌━━━━━━❥✿❥━━━━
مَعرِفَـت دآشتیحـ🚶🖤
تَنهآممـ نِمیذآشتیحـ😒🖤
هِی قَهـر و هِـی آشتیحـ😏🖤
دیگِحـ شورِش دراومـد😐🖤
تـو دِلِـت چیحـ هَـس؟🥀🖤
آیَندَموونـ چیـ پَـس؟🙇🖤
یِهو بِهَممـ زَدیحـ از قَـصد🌚🖤
عآخِحــ دِلِـت میومَـد😞🖤

.....

ببیـن تـا پـر شدممـ از نآ امیدییـ،غمو از تـو دلممــ
بیرونـ کشیدییـ،دآرممـ دنیآ رو زیبآتـرر میبینممـ،عجـب جآییــ ب دآد مـن رسیدییـ..!*G‌OD*


#وَلیی مِنِ حُتًیً بُيِ تْفُاٌوُتْيً هَاِمّمٌ بٌوَيٍ دْوٌسُتٌ دَاّشِتْنًشِوّ رٌوّ مّيًدْاْدٍ عٌاّقَاًیّ قًاّضِیّ..!🌚🖤


** تَِوَِ هَِمَِوَِنَِیَِ کَِهَِ اَِگَِهَِ اَِزَِمَِ بَِپَِرَِسَِنَِ
َِاَِمَِنَِیَِتَِ یَِعَِنَِیَِ چَِیَِ!َِ؟َِ
َِمَِیَِگَِمَِ آَِغَِوَِشَِشَِ:)🙊sɦ🖤‌


(:A_Tomboy_&_‌A_Novelist _girl#
❤perspolisii#
(:#

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

101 بزرگ مـــرد،اسمیحــ پسرآنحـ:) ١٣٩٨/١٠/١٦
|

102 در نآبآوریح،در تعجــب** ١٣٩٨/١٠/١٦
|

103 پیآمـد،بآزده،پآیآن کـــارررر** ١٣٩٨/١٠/١٦
|

104 کمک کننده* ١٣٩٨/١٠/١٦
|

105 دوره،مــدت،تنآوب** ١٣٩٨/١٠/١٦
|

106 نآامیـــــد بودنـــ** ١٣٩٨/١٠/١٦
|

107 بد قولیحـ،نآامید کردنـــ فردیحــ:) ١٣٩٨/١٠/١٦
|

108 اسمیحـ دخترانحـ و یونانیحـ:) ١٣٩٨/١٠/١٦
|

109 رسیده،جآ افتآده** ١٣٩٨/١٠/١٦
|

110 ایرآد گیررر ١٣٩٨/١٠/١٦
|

111 to become impossible to see any longer ١٣٩٨/١٠/١٦
|

112 someone who is creative is very good at using their imagination to make things ١٣٩٨/١٠/١٦
|

113 خـــلآقــــ ــــــ** ١٣٩٨/١٠/١٦
|

114 involving the use of imagination to produce new ideas or things: ١٣٩٨/١٠/١٦
|

115 کفش دوزڪ:) ١٣٩٨/١٠/١٥
|

116 دلوآپـس،نگــرآنــ*-* ١٣٩٨/١٠/١٥
|

117 not afraid of taking risks or trying new things ١٣٩٨/١٠/١٥
|

118 مآجرآجــــوووو*گردشگـــررر* ١٣٩٨/١٠/١٥
|

119 دِلیـــــــرررر** ١٣٩٨/١٠/١٥
|

120 پـروآنحــ،مجـوز ١٣٩٨/١٠/١٥
|

121 فـرد بآ هوشــ** ١٣٩٨/١٠/١٥
|

122 معبود:) ١٣٩٨/١٠/١٥
|

123 بحـ دنبآل هممـ** ١٣٩٨/١٠/١٥
|

124 بیحـ کیفیتـــ:/ ١٣٩٨/١٠/١٥
|

125 آتـش،جهنممـ ١٣٩٨/١٠/١٥
|

126 وانمود کردنــ:) ١٣٩٨/١٠/١٢
|

127 فکر کردن بحــ ١٣٩٨/١٠/١٢
|

128 تصــــور کردنِ . . . ١٣٩٨/١٠/١٢
|

129 چشمم انتظآریحـ:) ١٣٩٨/١٠/١٢
|

130 امیدوآر بودن ١٣٩٨/١٠/١٢
|

131 I can’t help the way I feel about you. ١٣٩٨/١٠/١٢
|

132 used to say that someone is unable to change their behaviour or feelings, or to prevent themselves from doing something: ١٣٩٨/١٠/١٢
|

133 پیش بینے اوضآع جَـــوے:( ١٣٩٨/٠٩/٠٤
|

134 رهـآ کـــــردن ١٣٩٨/٠٩/٠٣
|

135 #کآرآگآه


کسے کهـ بهـ دنبآل سرنخ برآے حل پروندع میگردد:)
١٣٩٨/٠٨/٢٣
|

136 پیروزے** ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

137 فآرغ التحصیــل ١٣٩٨/٠٨/٠٩
|

138 شروع کنید بهـ انجآم کآرے:)) ١٣٩٨/٠٨/٠٨
|

139 نآخوشآینـد ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

140 غیــر دوستآنح** ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

141 نــآ خوشآینـــد** ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

142 The old man looked cross and unfriendly. ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

143 ســـرد،غیـر دوستآنهــ،رسمـے ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

144 خلــوت،سآکـــت ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

145 ایـن مبل بسیآر نآخوشآیند است*
نشستن روش رآحــت نیســت*
١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

146 نـآ خوشآینــد ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

147 نآ آسـوده ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

148 That’s a terrific idea! ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

149 فوق العآده،محــشر،معرکهـ ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

150 Their son had been injured in a terrible accident. ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|