دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٧٢,٣٧٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٤
لایک
لایک
٢٧,٤٦٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١,١٢٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
-١٥

کاری را برای کسی جبران کردن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٠

طعمه ی حاضر و آماده

دیدگاه
٩

وعده سرخرمن دادن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٤

به شدت ترسیدن یا شوکه شدن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٦

موافقت کردن و کدورت ها را کنار گذاشتن

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٢ سال پیش
متن
They're doing a gig in Leeds tonight.
دیدگاه
٤

آنها امشب در لیدز کنسرت برگزارمی کنند.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
a laid-back attitude toward life
دیدگاه
١٢

یک نگرش خونسرد نسبت به زندگی

تاریخ
٤ سال پیش
متن
a laid-back person
دیدگاه
١٠

یک فرد خونسرد

تاریخ
٤ سال پیش
متن
Jones has been asking after you.
دیدگاه
٦

جان احوالت را می پرسید.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
It's a good idea, but it'll never catch on.
دیدگاه
٧

ایده ی خوبیه , ولی هیچ وقت محبوب نمی شود.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.