نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

٧٠
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

٢٦