امتیاز‌های Shirinbahari

بازدید
٢٩
امتیاز کل
٢٧٢,٤٥٤
کل مدال ها
١,٦٩١
طلا
٩٦
نقره
٩٣٤
برنز
٦٦١
٢٧,٤٧١
×
١٠
=
٢٧٤,٧١٠
١,١٢٨
×
=
-٢,٢٥٦
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢٧٢,٤٥٤

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٢٧,٤٧١
×
١٠
=
٢٧٤,٧١٠
١,١٢٨
×
=
-٢,٢٥٦
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢٧٢,٤٥٤

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠