برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Shirinbahari

Shirinbahari Translator📋📑
Insta:translationlearning

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

351 قاچاق چی

١٣٩٩/٠١/١٣
|

352 ضدعفونی کردن با گازو مواد شیمیایی ١٣٩٩/٠١/١٣
|

353 نامرغوب. بنجل
we're not paying good money for shoddy goods
١٣٩٩/٠١/١٣
|

354 لوچی. دوبینی ١٣٩٩/٠١/١٣
|

355 روستایی. دهاتی. نادان ١٣٩٩/٠١/١٣
|

356 دراز کشیدن ١٣٩٩/٠١/١٣
|

357 چاپلوسی
she didn't have to kowtow to a boss
١٣٩٩/٠١/١٣
|

358 بچه گدا با لباس کثیف
١٣٩٩/٠١/١٣
|

359 قایق رانی
he had once canoed down the Nile
١٣٩٩/٠١/١٣
|

360 کف کننده
fizzy mineral water
١٣٩٩/٠١/١٣
|

361 لجباز
It was just sheer pigheadedness on his part
١٣٩٩/٠١/١٣
|

362 کار دفتری مخصوصا نگه داری اسناد و حسابها ١٣٩٩/٠١/١٢
|

363 رانندگی تحت تاثیر مشروب ١٣٩٩/٠١/١٢
|

364 دارندگی و برازندگی ١٣٩٩/٠١/١٢
|

365 افشای کسی. رسوایی ١٣٩٩/٠١/١٢
|

366 ناراحت و ناامید
he came back empty-handed and crestfallen
١٣٩٩/٠١/١٢
|

367 منزوی. گوشه نشین
١٣٩٩/٠١/١٢
|

368 صدای جلینگ جلینگ کردن

her bracelets were jingling
١٣٩٩/٠١/١٢
|

369 باز چشم کاملا باز نگاه کردن. با تعجب نگاه کردن
What in the world are you goggling at
١٣٩٩/٠١/١٢
|

370 حمایت کردن از کسی یا وفا داری

I love him and whatever happens I'll stick by him
١٣٩٩/٠١/١٢
|

371 پیش پا افتاده
hackneyed old sayings
١٣٩٩/٠١/١٢
|

372 مصمم. با پشتکار
why are you hell-bent on leaving
١٣٩٩/٠١/١٢
|

373 تانک ١٣٩٩/٠١/١٢
|

374 چرخ زدن روی پاشنه ١٣٩٩/٠١/١٢
|

375 عضو طبقه ی کارگر ١٣٩٩/٠١/١٢
|

376 واکنش شدید. عکس العمل سیاسی ١٣٩٩/٠١/١١
|

377 بمباران. به توپ بستن
١٣٩٩/٠١/١١
|

378 غر غر کردن. کج خلق
she became querulous and demanding
١٣٩٩/٠١/١١
|

379 شانسی. اتفاقی
a fluky goal
١٣٩٩/٠١/١١
|

380 مسخره کردن
put-down
couldn't help thinking that the whole thing was meant to be taken as a snub
١٣٩٩/٠١/١١
|

381 به درستی تامل نکردن. برنامه ریزی نصفه نیمه. به درستی توجه نکردن
half-baked notions of Teutonic superiority
١٣٩٩/٠١/١١
|

382 چاپلوسی. پاچه خواری
bowing his head in a servile manner
١٣٩٩/٠١/١١
|

383 بی تقوایی. بی احترامی به چیزی مقدس
he blamed the fall of the city on the impiety of the people
١٣٩٩/٠١/١١
|

384 شادی. نشاط
the sudden gaiety of children's laughter
١٣٩٩/٠١/١١
|

385 کاملا. تاحد ممکن
If you want to bring it up with the boss, I'll support you all the way
١٣٩٩/٠١/١١
|

386 چاپلوسی
she imagined him toadying to his rich clients
١٣٩٩/٠١/١١
|

387 آرام کردن. تسکین دادن
amendments have been added to appease local pressure groups
١٣٩٩/٠١/١١
|

388 از ترس میخکوب شدن
his icy controlled quietness petrified her
١٣٩٩/٠١/١١
|

389 دقیق. همیشه درست
an unerring sense of direction
١٣٩٩/٠١/١١
|

390 لخته شدن. دلمه بستن
blood had coagulated around the edges of the wound
١٣٩٩/٠١/١١
|

391 غیر قابل لمس
an impalpable ghost
١٣٩٩/٠١/١١
|

392 بسیار خسته
١٣٩٩/٠١/١١
|

393 خوب شدن. قوی شدن. بهتر شدن
Pascoe was drinking whisky to take the edge off the pain
١٣٩٩/٠١/١٠
|

394 نازک. شکننده. قانع نکردن. پیمان بی اساس ١٣٩٩/٠١/١٠
|

395 نفقه. خرجی ١٣٩٩/٠١/١٠
|

396 شغل دوم ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

397 دزیدن ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

398 خسیس. اقتصادی
"I have scrimped and saved to give you a good education"
١٣٩٩/٠١/٠٩
|

399 در مورد سلامتی مضطرب بودن
١٣٩٩/٠١/٠٩
|

400 لباس دست دوم
I'm not going out in her castoffs
١٣٩٩/٠١/٠٩
|