برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Shirinbahari

Shirinbahari Translator📋📑
Insta:translationlearning

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

351 لوچی. دوبینی ١٣٩٩/٠١/١٣
|

352 روستایی. دهاتی. نادان ١٣٩٩/٠١/١٣
|

353 دراز کشیدن ١٣٩٩/٠١/١٣
|

354 چاپلوسی
she didn't have to kowtow to a boss
١٣٩٩/٠١/١٣
|

355 بچه گدا با لباس کثیف
١٣٩٩/٠١/١٣
|

356 قایق رانی
he had once canoed down the Nile
١٣٩٩/٠١/١٣
|

357 کف کننده
fizzy mineral water
١٣٩٩/٠١/١٣
|

358 لجباز
It was just sheer pigheadedness on his part
١٣٩٩/٠١/١٣
|

359 کار دفتری مخصوصا نگه داری اسناد و حسابها ١٣٩٩/٠١/١٢
|

360 رانندگی تحت تاثیر مشروب ١٣٩٩/٠١/١٢
|

361 دارندگی و برازندگی ١٣٩٩/٠١/١٢
|

362 افشای کسی. رسوایی ١٣٩٩/٠١/١٢
|

363 ناراحت و ناامید
he came back empty-handed and crestfallen
١٣٩٩/٠١/١٢
|

364 منزوی. گوشه نشین
١٣٩٩/٠١/١٢
|

365 صدای جلینگ جلینگ کردن

her bracelets were jingling
١٣٩٩/٠١/١٢
|

366 باز چشم کاملا باز نگاه کردن. با تعجب نگاه کردن
What in the world are you goggling at
١٣٩٩/٠١/١٢
|

367 حمایت کردن از کسی یا وفا داری

I love him and whatever happens I'll stick by him
١٣٩٩/٠١/١٢
|

368 پیش پا افتاده
hackneyed old sayings
١٣٩٩/٠١/١٢
|

369 مصمم. با پشتکار
why are you hell-bent on leaving
١٣٩٩/٠١/١٢
|

370 تانک ١٣٩٩/٠١/١٢
|

371 چرخ زدن روی پاشنه ١٣٩٩/٠١/١٢
|

372 عضو طبقه ی کارگر ١٣٩٩/٠١/١٢
|

373 واکنش شدید. عکس العمل سیاسی ١٣٩٩/٠١/١١
|

374 بمباران. به توپ بستن
١٣٩٩/٠١/١١
|

375 غر غر کردن. کج خلق
she became querulous and demanding
١٣٩٩/٠١/١١
|

376 شانسی. اتفاقی
a fluky goal
١٣٩٩/٠١/١١
|

377 مسخره کردن
put-down
couldn't help thinking that the whole thing was meant to be taken as a snub
١٣٩٩/٠١/١١
|

378 به درستی تامل نکردن. برنامه ریزی نصفه نیمه. به درستی توجه نکردن
half-baked notions of Teutonic superiority
١٣٩٩/٠١/١١
|

379 چاپلوسی. پاچه خواری
bowing his head in a servile manner
١٣٩٩/٠١/١١
|

380 بی تقوایی. بی احترامی به چیزی مقدس
he blamed the fall of the city on the impiety of the people
١٣٩٩/٠١/١١
|

381 شادی. نشاط
the sudden gaiety of children's laughter
١٣٩٩/٠١/١١
|

382 کاملا. تاحد ممکن
If you want to bring it up with the boss, I'll support you all the way
١٣٩٩/٠١/١١
|

383 چاپلوسی
she imagined him toadying to his rich clients
١٣٩٩/٠١/١١
|

384 آرام کردن. تسکین دادن
amendments have been added to appease local pressure groups
١٣٩٩/٠١/١١
|

385 از ترس میخکوب شدن
his icy controlled quietness petrified her
١٣٩٩/٠١/١١
|

386 دقیق. همیشه درست
an unerring sense of direction
١٣٩٩/٠١/١١
|

387 لخته شدن. دلمه بستن
blood had coagulated around the edges of the wound
١٣٩٩/٠١/١١
|

388 غیر قابل لمس
an impalpable ghost
١٣٩٩/٠١/١١
|

389 بسیار خسته
١٣٩٩/٠١/١١
|

390 خوب شدن. قوی شدن. بهتر شدن
Pascoe was drinking whisky to take the edge off the pain
١٣٩٩/٠١/١٠
|

391 نازک. شکننده. قانع نکردن. پیمان بی اساس ١٣٩٩/٠١/١٠
|

392 نفقه. خرجی ١٣٩٩/٠١/١٠
|

393 شغل دوم ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

394 دزیدن ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

395 خسیس. اقتصادی
"I have scrimped and saved to give you a good education"
١٣٩٩/٠١/٠٩
|

396 در مورد سلامتی مضطرب بودن
١٣٩٩/٠١/٠٩
|

397 لباس دست دوم
I'm not going out in her castoffs
١٣٩٩/٠١/٠٩
|

398 وسواس سلامتی ١٣٩٩/٠١/٠٩
|

399 ساییدن
to prevent chafe the ropes should lie flat
١٣٩٩/٠١/٠٩
|

400 اصلاح ناپذیر ١٣٩٩/٠١/٠٩
|