برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Shirinbahari

Shirinbahari Translator📋📑
Insta:translationlearning

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

301 گیج شده
the connection was awful and kept garbling his voice
١٣٩٩/٠١/١٦
|

302 تنبل ١٣٩٩/٠١/١٦
|

303 ناشایست. دست چپ. زشت ١٣٩٩/٠١/١٦
|

304 گوشت را در مواد خواباندن. ترد و نازک کردن گوشت ١٣٩٩/٠١/١٦
|

305 از هزینه کم کردن در شرایط سخت اقتصادی ١٣٩٩/٠١/١٦
|

306 پنکیک ١٣٩٩/٠١/١٦
|

307 رفع تشنگی
slake your thirst with some lemonade
١٣٩٩/٠١/١٦
|

308 گل کلم ١٣٩٩/٠١/١٦
|

309 برگ درختان. شاخ و برگ ١٣٩٩/٠١/١٦
|

310 تغییر جهت دادن
an oil tanker that had veered off course
١٣٩٩/٠١/١٦
|

311 خبرچینی. دزدی ١٣٩٩/٠١/١٦
|

312 مشت زدن ١٣٩٩/٠١/١٦
|

313 چاپلوسانه
a smarmy, unctuous reply
١٣٩٩/٠١/١٥
|

314 فی البداهه
I can't think of a better answer offhand
١٣٩٩/٠١/١٥
|

315 خیال بافی
he wanted to be free to indulge his woolgathering
١٣٩٩/٠١/١٥
|

316 آدم خودنما. خود رابهتر از دیگران دانستن ١٣٩٩/٠١/١٥
|

317 غرق در افکار خوب. خیال واهی ١٣٩٩/٠١/١٥
|

318 سخن چین. فضول ١٣٩٩/٠١/١٥
|

319 سخنرانی طولانی مدت خسته کننده. بلند مدت
his good wishes were long-winded but sincere
١٣٩٩/٠١/١٥
|

320 با معشوق خود در یک خانه زندگی کردن ١٣٩٩/٠١/١٥
|

321 غافلگیر کردن
It’s not fair to spring this on her without any warning
١٣٩٩/٠١/١٤
|

322 گند زدن. کاری را خراب کردن ١٣٩٩/٠١/١٤
|

323 جدی بودن در رابطه ١٣٩٩/٠١/١٤
|

324 باهم شریک جرم بودن به صورت مرموز ١٣٩٩/٠١/١٤
|

325 در کاری بهتر بودن از کسی ١٣٩٩/٠١/١٤
|

326 بدون مهارت و کم تجربه ١٣٩٩/٠١/١٤
|

327 بی خیال شدن. بی اهمیت بودن نسبت به چیزهای کم کوچک ١٣٩٩/٠١/١٤
|

328 خود را با چیزی وفق دادن
I had no idea it was going to be a double date, but I decided to just roll with it
١٣٩٩/٠١/١٤
|

329 چند سال پیش. مدت ها پیش
It all seems light years ago now
١٣٩٩/٠١/١٤
|

330 کار یا وکالت رایگان ١٣٩٩/٠١/١٤
|

331 بی ادب. نامناسب ١٣٩٩/٠١/١٤
|

332 شوخی ١٣٩٩/٠١/١٤
|

333 مجازات

he got his comeuppance
١٣٩٩/٠١/١٤
|

334 معنی. مقصود
I do not understand the purport of your remarks
١٣٩٩/٠١/١٤
|

335 اغوا. تحریک
he was deported in 1891 for his instigation and support of the protest
١٣٩٩/٠١/١٤
|

336 اعتماد به نفس زیاد. خودخواه
overweening ambition
١٣٩٩/٠١/١٤
|

337 تکرار کردن برای روشن شدن موضوع
the reiteration of his campaign promise to cut taxes
١٣٩٩/٠١/١٤
|

338 پیروزی آسان
they won in a 12–2 walkover
١٣٩٩/٠١/١٤
|

339 پوزخند. خنده زورکی
she simpered, looking pleased with herself
١٣٩٩/٠١/١٣
|

340 ورجه ورجه. جست وخیز
the mare gamboled toward Connie
١٣٩٩/٠١/١٣
|

341 کج خلق. بداخلاق
١٣٩٩/٠١/١٣
|

342 بد اخلاق
rock's foremost poet and ill-mannered grouch
١٣٩٩/٠١/١٣
|

343 نادیده گرفتن ١٣٩٩/٠١/١٣
|

344 نقاهت. پس از بیماری
a period of convalescence
١٣٩٩/٠١/١٣
|

345 توبه کردن. جبران کردن
their sins must be expiated by sacrifice
١٣٩٩/٠١/١٣
|

346 سایکیک. دارای قدرت ماوراطبیعی. پیشگو ١٣٩٩/٠١/١٣
|

347 آرام و معقول ١٣٩٩/٠١/١٣
|

348 آدم عجیب. دیوانه ١٣٩٩/٠١/١٣
|

349 گیج. درست نتواستن فکر کردن
the sleeping pills had left her feeling groggy
١٣٩٩/٠١/١٣
|

350 نتیجه ی کار و شرایط قبلی
the slow trading was a carryover from the big losses of last week
١٣٩٩/٠١/١٣
|