برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Shirinbahari

Shirinbahari Translator📋📑
Insta:translationlearning

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

501 با تقلید از کسی او را مسخره کردن
Satire
a delicious sendup of a speech given by a trendy academic
١٣٩٨/١٢/٢٨
|

502 racial discrimination was
abhorrent to us all
تنفر داشتن
١٣٩٨/١٢/٢٨
|

503 نوعی پلاستیک محکم ١٣٩٨/١٢/٢٨
|

504 رنگارنگ. پرنده رنگارنگ ١٣٩٨/١٢/٢٨
|

505 قضاوت درست و تصمیم گیری سریع ١٣٩٨/١٢/٢٨
|

506 she took a sip of scalding tea
سوزان. داغ
١٣٩٨/١٢/٢٨
|

507 احساس هم دردی و ناراحتی
your loyalty is very touching
١٣٩٨/١٢/٢٨
|

508 خستگی ناپذیر
his apparently unflagging enthusiasm impressed her
١٣٩٨/١٢/٢٨
|

509 قانون شکنی. عهد شکستن
a breach of the rules in a club or game.
١٣٩٨/١٢/٢٨
|

510 جریمه دادن ١٣٩٨/١٢/٢٨
|

511 خجالت زده کردن و بهم زدن کار کسی که روبه روی مردم اجرا دارد.
Jeer
he was booed and heckled when he tried to address the demonstrators
١٣٩٨/١٢/٢٨
|

512 فقیر ١٣٩٨/١٢/٢٨
|

513 بستنی میوه ای
popsicles
١٣٩٨/١٢/٢٨
|

514 لوس کردن. توجه زیاد به کسی کردن ١٣٩٨/١٢/٢٨
|

515 لباس سر همی نوزادی ١٣٩٨/١٢/٢٨
|

516 فرد نالایق. بی دست وپا
My brother is no slouch at making a buck
١٣٩٨/١٢/٢٨
|

517 ماهر. زبر دست
dexterous
a deft piece of footwork
١٣٩٨/١٢/٢٨
|

518 شارلاتان ١٣٩٨/١٢/٢٨
|

519 آدم موفق و با پشت کار ١٣٩٨/١٢/٢٨
|

520 صدای لرزان ١٣٩٨/١٢/٢٨
|

521 آدم مشهور و مهم ١٣٩٨/١٢/٢٨
|

522 قر و قاطی. خر تو خر
mishmash of outmoded ideas
١٣٩٨/١٢/٢٨
|

523 رنج بسیار
political methods used to scourge and oppress workers
١٣٩٨/١٢/٢٨
|

524 men are unlikely to be divested of power without a struggle
محروم شدن از قدرت یا حقوقی
١٣٩٨/١٢/٢٨
|

525 جلوگیری. دفع کردن
She brought some fruit on the journey to stave off hunger
١٣٩٨/١٢/٢٧
|

526 ورزشی که در آن از ساختمانها می پرند و در خیابان می دوند. ١٣٩٨/١٢/٢٧
|

527 توخال زدن ١٣٩٨/١٢/٢٧
|

528 داد و فریاد کردن
I heard someone hollering at me
١٣٩٨/١٢/٢٧
|

529 تسلیم شدن. خسته. ورشکستن ١٣٩٨/١٢/٢٧
|

530 1.کهنه یا شکسته 2.خسته
A knakered old bike
١٣٩٨/١٢/٢٧
|

531 فاصله شرعی را رعایت کن. فاصله ی قانونی بین مرد و زن ١٣٩٨/١٢/٢٧
|

532 محکم بشینید. کمربنداتونا ببندید ١٣٩٨/١٢/٢٧
|

533 کفرگویی
desecration of the temple by profane adolescents
١٣٩٨/١٢/٢٧
|

534 کثیف و چسبنده

they began rinsing the gunky tar from the excavated soil
١٣٩٨/١٢/٢٧
|

535 خشک و غیر صمیمی
١٣٩٨/١٢/٢٧
|

536 بسیار سرد. یخ زده
the gelid pond
١٣٩٨/١٢/٢٧
|

537 نمونه
he was the quintessence of political professionalism
١٣٩٨/١٢/٢٧
|

538 چهچه
larks were warbling in the trees
١٣٩٨/١٢/٢٧
|

539 حاضر جوابی. شوخی
Banter
there was much singing and good-natured banter
١٣٩٨/١٢/٢٧
|

540 توانایی یا مصمم برای تصمیم گیری در کار مورد نیاز. عقل سلیم

At least she had the gumption to phone me
١٣٩٨/١٢/٢٧
|

541 رنگین کمانی ١٣٩٨/١٢/٢٧
|

542 شیری رنگ ١٣٩٨/١٢/٢٧
|

543 تهمت زدن. افترا زدن

they were accused of slandering the head of state
١٣٩٨/١٢/٢٧
|

544 بومی. زبان بومی یا مادری
a vernacular writer
١٣٩٨/١٢/٢٧
|

545 حرفما پس می گیرم ١٣٩٨/١٢/٢٦
|

546 سفر علمی ١٣٩٨/١٢/٢٦
|

547 شیرآب را باز گذاشتن ١٣٩٨/١٢/٢٦
|

548 One size fits all ١٣٩٨/١٢/٢٦
|

549 Wrapping
This wrapping paper is perfect for wrapping our gift.
١٣٩٨/١٢/٢٦
|

550 پذیرفته شده توسط افراد جدید. آشنا شدن با چیزی یا محیطی. ملاقات با کسی حتی اگر وقت نداشته باشی
I think they 'll really fit in well here
١٣٩٨/١٢/٢٦
|