برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Shirinbahari

Shirinbahari Translator📋📑
Insta:translationlearning

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

501 پرسه زدن. گردش
He came sauntering down the road with his hands in his pockets
١٣٩٨/١٢/٢٩
|

502 بهم ریختگی
a drawer full of letters jumbled together
١٣٩٨/١٢/٢٩
|

503 دوباره محبوب شدن ١٣٩٨/١٢/٢٨
|

504 با تقلید از کسی او را مسخره کردن
Satire
a delicious sendup of a speech given by a trendy academic
١٣٩٨/١٢/٢٨
|

505 racial discrimination was
abhorrent to us all
تنفر داشتن
١٣٩٨/١٢/٢٨
|

506 نوعی پلاستیک محکم ١٣٩٨/١٢/٢٨
|

507 رنگارنگ. پرنده رنگارنگ ١٣٩٨/١٢/٢٨
|

508 قضاوت درست و تصمیم گیری سریع ١٣٩٨/١٢/٢٨
|

509 she took a sip of scalding tea
سوزان. داغ
١٣٩٨/١٢/٢٨
|

510 احساس هم دردی و ناراحتی
your loyalty is very touching
١٣٩٨/١٢/٢٨
|

511 خستگی ناپذیر
his apparently unflagging enthusiasm impressed her
١٣٩٨/١٢/٢٨
|

512 قانون شکنی. عهد شکستن
a breach of the rules in a club or game.
١٣٩٨/١٢/٢٨
|

513 جریمه دادن ١٣٩٨/١٢/٢٨
|

514 خجالت زده کردن و بهم زدن کار کسی که روبه روی مردم اجرا دارد.
Jeer
he was booed and heckled when he tried to address the demonstrators
١٣٩٨/١٢/٢٨
|

515 فقیر ١٣٩٨/١٢/٢٨
|

516 بستنی میوه ای
popsicles
١٣٩٨/١٢/٢٨
|

517 لوس کردن. توجه زیاد به کسی کردن ١٣٩٨/١٢/٢٨
|

518 لباس سر همی نوزادی ١٣٩٨/١٢/٢٨
|

519 فرد نالایق. بی دست وپا
My brother is no slouch at making a buck
١٣٩٨/١٢/٢٨
|

520 ماهر. زبر دست
dexterous
a deft piece of footwork
١٣٩٨/١٢/٢٨
|

521 شارلاتان ١٣٩٨/١٢/٢٨
|

522 آدم موفق و با پشت کار ١٣٩٨/١٢/٢٨
|

523 صدای لرزان ١٣٩٨/١٢/٢٨
|

524 آدم مشهور و مهم ١٣٩٨/١٢/٢٨
|

525 قر و قاطی. خر تو خر
mishmash of outmoded ideas
١٣٩٨/١٢/٢٨
|

526 رنج بسیار
political methods used to scourge and oppress workers
١٣٩٨/١٢/٢٨
|

527 men are unlikely to be divested of power without a struggle
محروم شدن از قدرت یا حقوقی
١٣٩٨/١٢/٢٨
|

528 جلوگیری. دفع کردن
She brought some fruit on the journey to stave off hunger
١٣٩٨/١٢/٢٧
|

529 ورزشی که در آن از ساختمانها می پرند و در خیابان می دوند. ١٣٩٨/١٢/٢٧
|

530 توخال زدن ١٣٩٨/١٢/٢٧
|

531 داد و فریاد کردن
I heard someone hollering at me
١٣٩٨/١٢/٢٧
|

532 تسلیم شدن. خسته. ورشکستن ١٣٩٨/١٢/٢٧
|

533 1.کهنه یا شکسته 2.خسته
A knakered old bike
١٣٩٨/١٢/٢٧
|

534 فاصله شرعی را رعایت کن. فاصله ی قانونی بین مرد و زن ١٣٩٨/١٢/٢٧
|

535 محکم بشینید. کمربنداتونا ببندید ١٣٩٨/١٢/٢٧
|

536 کفرگویی
desecration of the temple by profane adolescents
١٣٩٨/١٢/٢٧
|

537 کثیف و چسبنده

they began rinsing the gunky tar from the excavated soil
١٣٩٨/١٢/٢٧
|

538 خشک و غیر صمیمی
١٣٩٨/١٢/٢٧
|

539 بسیار سرد. یخ زده
the gelid pond
١٣٩٨/١٢/٢٧
|

540 نمونه
he was the quintessence of political professionalism
١٣٩٨/١٢/٢٧
|

541 چهچه
larks were warbling in the trees
١٣٩٨/١٢/٢٧
|

542 حاضر جوابی. شوخی
Banter
there was much singing and good-natured banter
١٣٩٨/١٢/٢٧
|

543 توانایی یا مصمم برای تصمیم گیری در کار مورد نیاز. عقل سلیم

At least she had the gumption to phone me
١٣٩٨/١٢/٢٧
|

544 رنگین کمانی ١٣٩٨/١٢/٢٧
|

545 شیری رنگ ١٣٩٨/١٢/٢٧
|

546 تهمت زدن. افترا زدن

they were accused of slandering the head of state
١٣٩٨/١٢/٢٧
|

547 بومی. زبان بومی یا مادری
a vernacular writer
١٣٩٨/١٢/٢٧
|

548 حرفما پس می گیرم ١٣٩٨/١٢/٢٦
|

549 سفر علمی ١٣٩٨/١٢/٢٦
|

550 شیرآب را باز گذاشتن ١٣٩٨/١٢/٢٦
|