تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

دست و دل بازی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

شهرهای زنجیره ای و پیوسته ی بزرگ

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

بازیگر، هنرپیشه

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

قانون / قوانین دریانوردی

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

خام، ناپخته، بی تجربه

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مخالف بودن

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

غیر منطقی ناعادلانه

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

دهن به دهن موندن با کسی یکی به دو کردن بحث کردن

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
١

رک و صادق

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

داستان پند آموز داستان اخلاقی

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

کاری رو که توش خوبی بکنی

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

نمایشی، ظاهری

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
١

بسیار تحسین کردن مورد تحسین و تشویق بسیار واقع شدن

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
١

وزیر آموزش و پرورش

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد
٠

چالاب

تاریخ
٧ ماه پیش
پیشنهاد

Canvas به معنی بوم نقاشی نیست! پارچه ای که روش نقاشی می کنن می شه canvas یا همون کرباس