بهارفلاحپور

بهارفلاحپور

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهboutique١٠:٣٩ - ١٤٠٠/٠٧/٢٩کارگزار تخصصیگزارش
2 | 0
launch١٨:٢٦ - ١٤٠٠/٠٧/٢٧عرضه به بازارگزارش
5 | 0
master of business administration١٧:٤٧ - ١٤٠٠/٠٧/٢٢مدیریت ارشد کسب وکارگزارش
0 | 0
گواهی مبدا٢٣:٢٤ - ١٤٠٠/٠٦/١٧Certificate of Originگزارش
2 | 0
incubator٢٠:٥٠ - ١٤٠٠/٠٦/١٧پیشران رشدگزارش
2 | 0
creative accounting١١:١٠ - ١٤٠٠/٠٦/١٦حسابداری ظاهرسازگزارش
0 | 0
met face to face٠٠:٥٧ - ١٤٠٠/٠٥/٢٥ملاقات رودررو ملاقات حضوریگزارش
0 | 0
systemic risk١٦:٠٨ - ١٤٠٠/٠٥/٢٤ریسک سیستمیگزارش
0 | 0
return on expectation٢٢:٤٢ - ١٤٠٠/٠٥/١٥بازده موردانتظارگزارش
0 | 0
mentoring١٢:٤٠ - ١٤٠٠/٠٣/٢٥راهبری پرورشی مربی گری ترجمه مناسبی برای منتورینگ نیست چون با coaching اشتباه گرفته می شود.گزارش
18 | 0
on a tear١١:٤٨ - ١٤٠٠/٠٢/٠٨having great success over a period of timeگزارش
0 | 0
engagement١٩:٥٨ - ١٤٠٠/٠١/١٧در زمینه حسابرسی به معنای حسابرسی است و گاهی به جای audit به کار می رودگزارش
2 | 0
common method variance١٦:٢٣ - ١٤٠٠/٠١/١٦واریانس روش مشترکگزارش
0 | 0
collateral١٩:٣٣ - ١٤٠٠/٠١/٠٤در بازاریابی: دفترچه راهنمای کاربر مطلب چاپی برنامه تبلیغ، ترفیع، فروش و بازاریابیگزارش
25 | 0
option١٩:١٨ - ١٣٩٩/١٢/٢٠در امور مالی به معنای �اختیار معامله� استگزارش
16 | 0
hush puppies٢٣:١٧ - ١٣٩٩/١١/٢٨کفش جیر کلاسیک آمریکایی که تخت و سبک است اسنک تهیه شده با آرد ذرتگزارش
0 | 0
mandatory palestine١٧:٢٨ - ١٣٩٩/١٠/٢٩فلسطین تحت قیمومیت بریتانیاگزارش
0 | 0
hysteresis٠٨:٠٣ - ١٣٩٩/١٠/١٨اثر تاخیری یا اثر چسبندگی نرخ بیکاری ( اقتصاد کلان )گزارش
7 | 0
sharecropping١٠:١٩ - ١٣٩٩/٠٩/٢٧مساقاتگزارش
0 | 0
opinion juris٢٣:٥٣ - ١٣٩٩/٠٩/٠٢اجماع حقوقدانانگزارش
0 | 0
banner year١٩:٠٨ - ١٣٩٩/٠٨/٢٤سال موفق سالی سرشار از موفقیتگزارش
9 | 0
جهاد دانشگاهی١٠:٠٨ - ١٣٩٩/٠٨/١٩ ( Academic Center for Education, Culture, and Research ( ACECRگزارش
7 | 0
her majesty’s revenue and customs١٧:١٧ - ١٣٩٩/٠٨/١٣سازمان درآمدها و گمرکات سلطنتیگزارش
2 | 0
subjectification١٩:٠٩ - ١٣٩٩/٠٨/٠٥درون بودگیگزارش
5 | 0
flash mob١٢:٣٢ - ١٣٩٩/٠٧/٢١قرار دسته جمعی هدفمندگزارش
2 | 1
projectification١٣:٢٣ - ١٣٩٩/٠٧/٢٠پروژه وارسازی پروژه محور شدنگزارش
2 | 0
time charge٠١:٠١ - ١٣٩٩/٠٧/١٤مطالبه هزینه بر اساس زمان صرف شدهگزارش
0 | 0
regulatory sandbox٢٢:٢٤ - ١٣٩٩/٠٦/٠٩محیط آزمونِ تنظیم گریگزارش
0 | 0
level playing field٢٢:١٧ - ١٣٩٩/٠٦/٠٩شرایط رقابتی برابر شرایط منصفانهگزارش
9 | 0
haircut١٨:٠١ - ١٣٩٩/٠٦/٠٢تعدیلات انجام شـده در ارزش ( مدیریت مالی )گزارش
12 | 1
resolution٠٧:٢١ - ١٣٩٩/٠٦/٠٢گزیر یا حل و فصل مالیگزارش
2 | 0
quick and dirty١٨:٤١ - ١٣٩٩/٠٥/٠٧راحت و بی دردسر سبک و بی زحمت سرسریگزارش
14 | 0
securitisation١٥:١٤ - ١٣٩٩/٠٤/٢٩تبدیل دارایی به اوراق بهادارگزارش
2 | 0
chemogenetics٢١:٤٥ - ١٣٩٩/٠٤/٢٨شیمیایی ژنتیکیگزارش
0 | 0
gordian knot١٩:٢٨ - ١٣٩٩/٠٤/٢٠مشکل ظاهراً لاینحلگزارش
5 | 0
actor network theory٠٣:٠٠ - ١٣٩٩/٠٤/٠٩نظریه شبکه کنشگرانگزارش
2 | 0
ombudsmen٢١:١٠ - ١٣٩٩/٠٣/٢٦دادآورگزارش
0 | 0
hostage taking١٤:٢٥ - ١٣٩٩/٠٣/٢٦گروگان گیری گزارش
0 | 0
a white elephant٠٢:٢٤ - ١٣٩٩/٠٣/٢٤هر چیز پرهزینه و بی فایدهگزارش
9 | 0
kleptocracies٠٠:٤٦ - ١٣٩٩/٠٣/٢٣دزدسالاریگزارش
0 | 0
veiled threat١٢:٢١ - ١٣٩٩/٠٣/١٢تهدید ضمنیگزارش
0 | 0
prior restraint١٢:١٦ - ١٣٩٩/٠٣/١٢محدودیت از پیش محدودیت پیش از انتشارگزارش
0 | 0
interpretant٠٢:١٥ - ١٣٩٨/١٠/٢٣تفسیرگرگزارش
0 | 0
addresser٠١:١٨ - ١٣٩٨/١٠/٢٣خطاب کننده نطق کننده ناطقگزارش
2 | 0
franchisee٢٣:٢٦ - ١٣٩٨/١٠/٠٢دریافت کننده حق الامتیاز فروشگزارش
14 | 0
asymptotic single risk factor model٠٢:١٠ - ١٣٩٨/٠٩/٢٩مدل ریسک عامل منفرد مجانبیگزارش
0 | 0
credit rationing٠١:١٥ - ١٣٩٨/٠٩/٢٩سهمیه بندی اعتبارگزارش
0 | 0
macroprudential٠٠:٢١ - ١٣٩٨/٠٩/٢٩احتیاط کلانگزارش
0 | 0
microdata١٨:٤٣ - ١٣٩٨/٠٩/٢٨ریز داده خرد دادهگزارش
5 | 0
core meltdown١٨:١١ - ١٣٩٨/٠٩/٢١گداخت هسته ایگزارش
0 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهtalk about٢٣:٤٦ - ١٤٠٠/٠٢/٢١
• For those things i don't talk about,it does not mean i don't know.
چون نمی خوام در موردش صحبت کنم، معنیش این نیست که نمی دونم.
5 | 0