نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

١٦
نوع مدال

ثبت واژه جدید

٩
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ترجمه با حداقل ١٥ رای

١