امتیاز‌های بابک ر و

بازدید
١٤
امتیاز کل
١٢,٠٢٢
کل مدال ها
٥٥
طلا
٤
نقره
٢٧
برنز
٢٤
١,٢٢٦
×
١٠
=
١٢,٢٦٠
١١٩
×
=
-٢٣٨
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٢,٠٢٢

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١,٢٢٦
×
١٠
=
١٢,٢٦٠
١١٩
×
=
-٢٣٨
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٢,٠٢٢

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠