نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
a tower of strength: استوره صلابت
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
a tower of strength: استوره صلابت
٥ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

-
همه
٥ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٥ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٥ ماه پیش
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
money burns a whole in his pocket: پول تو جیبش دوام نمی آورد
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
money burns a whole in his pocket: پول تو جیبش دوام نمی آورد
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
نیمه گمشده: soulmate
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
dont bother: زحمت نکش
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
dont bother: زحمت نکش
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
keep up with: همگام بودن
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
take me: من را برسان ( به مقصد ) من را بپذی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
take me: من را برسان ( به مقصد ) من را بپذی ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
open up: درد دل کردن
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
open up: درد دل کردن
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
god to honest: خداییش. ( یکجور قسم دادن )
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
god to honest: خداییش. ( یکجور قسم دادن )
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
i dont see why not: البته چرا که نه
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
i dont see why not: البته چرا که نه
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
i twisted my ankle: مچ پایم پیچ خورد
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
i twisted my ankle: مچ پایم پیچ خورد
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
tower of strength: اسطوره ثلابت
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
tower of strength: اسطوره ثلابت
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
prompts: پاسخ های مندرج جواب های حاضر
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

-
دیکشنری
-
prompts: پاسخ های مندرج جواب های حاضر
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
plenty of: به مقدار کافی ، بیش از اندازه I hav ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
blow: blow your nose فین کردن
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
plot: خط داستانی فیلم یا رمان
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
blurb: توضیح پشت جلد کتاب
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
reduced: کم شده، کوتاه شده، مختصر شده
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
outrageous: زننده
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
performing: نقش آفرینی
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
rusty: فراموش شده ( زبان )
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
bold: حروف پر رنگ
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
earlier: قبل تر
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
go out of my mind: نگران شدن I'm going out of my mind= ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
above and beyond: فراتر و بالا تر بیش تر از حد انتظا ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
continuously: به طور مداوم
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
point of time: جایی از زمان زمان مشخص
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
in favor of: در حمایت از
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
clear out: گرد گیری کردن
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
take an interest in: علاقه مند شدن به شخصی یا چیزی She t ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
now: دیگه he won't be needing any loans ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
site: مجموعه
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
what's your take on that: نظرت چیه؟ what’s your opinion?
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
there is no point: فایده ای نداره there is no point i ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

-
دیکشنری
-
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
inside out: آنها محل را زیر و رو کردند اما دزد ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
inside out: داری سوییشرت خودت را پشت و رو میپوش ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
inside out: هوا خیلی طوفانی بود چترم بر عکس شد
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
inside out: دزدها خانه را زیر و رو کرده بودند
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
accurate: غیر ممکنه که در مورد این چیزها دقیق ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
end up: کار به آنجا رسید که به سینما نریم چ ...
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

-
دیکشنری
-
٥ ماه پیش