مدال‌های امیرعلی کیان

بازدید
٧٩
امتیاز کل
١٨٢,٢٤٢
کل مدال ها
٨٤٠
طلا
١٦٣
نقره
٢٧١
برنز
٤٠٦
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

١٤٥
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

١٨