مدال‌های امیرعلی کیان

بازدید
٨٤
امتیاز کل
١٨٢,٣٠٢
کل مدال ها
٨٤٣
طلا
١٦٣
نقره
٢٧١
برنز
٤٠٩
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

١٤٥
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

١٨
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

٢٠٧
نوع مدال

ثبت واژه جدید

٦٣
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٢١٠
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

١٩٥
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١