امتیاز‌های امیرعلی کیان

بازدید
٣١
امتیاز کل
١٨٢,٢٤٢
کل مدال ها
٨٤٠
طلا
١٦٣
نقره
٢٧١
برنز
٤٠٦
١٨,٢٤٩
×
١٠
=
١٨٢,٤٩٠
١٢٧
×
=
-٢٥٤
٣
×
٢
=
٦
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٨٢,٢٤٢

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١٨,٢٤٩
×
١٠
=
١٨٢,٤٩٠
١٢٧
×
=
-٢٥٤
٣
×
٢
=
٦
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١٨٢,٢٤٢

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠