ترجمه‌های افشین گلچین (١٢)

بازدید
٥٠
تاریخ
٢ سال پیش
متن
Before leaving the city, be sure to make time for a shopping trip.
دیدگاه
١

قبل از ترک شهر ، حتماً برای یک سفر خرید وقت بگذارید

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Flights in and out of Taipei are functioning normally again.
دیدگاه
١

پروازهای داخل و خارج از تایپه دوباره عادی عمل می کنند

تاریخ
٢ سال پیش
متن
I have to finish the task ahead of time.
دیدگاه
٩

من باید کار را زودتر از موعد به پایان برسانم

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Too much fatty food will make your arteries more likely to clog up.
دیدگاه
٠

خوردن غذاهای چرب زیاد باعث مسدود شدن عروق می شود.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Take a leap of faith and trust them.
دیدگاه
١

یک قدم با ایمان بردارید و به آنها اعتماد کنید.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
The father who worked hard did well by his family.
دیدگاه
١

پدری که سخت کار می کرد ، به خوبی از عهده خانواده اش برآمد

تاریخ
٢ سال پیش
متن
On second thought, she rejected his marriage proposal to finish college.
دیدگاه
٠

پس از تأمل مجدد, او پیشنهاد ازدواج خود را برای پایان دادن به کالج رد کرد

تاریخ
٢ سال پیش
متن
As soon as we can afford it, we'll move out to the suburbs.
دیدگاه
٠

به محض اینکه بتوانیم هزینه آن را تامین کنیم ، به حومه شهر نقل مکان می کنیم.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
A week's work sweated 6 pounds off him.
دیدگاه
١

یک هفته کار 6 پوند وزن از او کم کرد

تاریخ
٢ سال پیش
متن
I was so intent on getting there on time that I didn't notice how fast I was driving.
دیدگاه
٢

آنقدرمتمرکزبودم برای رسیدن به انجا سرموقع که متوجه نشدم که چقدر سریع داشتم رانندگی می کردم

تاریخ
٢ سال پیش
متن
I'm agreeable to her decision because I know she's thought it through very carefully.
دیدگاه
١

من با تصمیم او موافقم زیرا می دانم که او با دقت به این موضوع فکر کرده است.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
She struck the intruder a heavy blow with a metal pipe.
دیدگاه
٨

او با یک لوله فلزی ضربه ای سنگین به متجاوز وارد کرد