امتیاز‌های افشین گلچین

بازدید
١٩
امتیاز کل
٩,٤٦٧
کل مدال ها
٩٢
طلا
٠
نقره
٢٢
برنز
٧٠
١,٠٠١
×
١٠
=
١٠,٠١٠
٢٦٨
×
=
-٥٣٦
٥
×
٢
=
١٠
٢
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
١
×
-١٥
=
-١٥
٩,٤٦٧

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١,٠٠١
×
١٠
=
١٠,٠١٠
٢٦٨
×
=
-٥٣٦
٥
×
٢
=
١٠
٢
×
=
١
×
-١٥
=
-١٥
٩,٤٦٧

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠