نوع مدال

ثبت واژه جدید

١٤
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

٧
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٥٥
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٨
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

٢
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

١
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١