افشین گلچین

افشین گلچین

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهoff middle٠٠:١٧ - ١٣٩٩/٠٥/٢٢ازوسطگزارش
0 | 1
continued١٣:٥٥ - ١٣٩٩/٠٥/٢١صفت . . . . ادامه دارگزارش
7 | 1
annoyed٢٢:١٥ - ١٣٩٩/٠٥/٢٠دلخور - آزردهگزارش
23 | 1
not really١٨:٢٦ - ١٣٩٩/٠٥/١٩واقعا نه. . .گزارش
30 | 1
right now١٨:٤١ - ١٣٩٩/٠٤/١٣درست همین حالاگزارش
7 | 1
earlier than١٣:٤٣ - ١٣٩٩/٠٤/٠٧زودتر ازگزارش
5 | 1
embark on١٣:٠٩ - ١٣٩٩/٠٤/٠٦اقدام کردن بهگزارش
12 | 1

فهرست جمله های ترجمه شده