افشین گلچین

افشین گلچین

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهtreat١٦:٥٠ - ١٤٠٠/٠٦/١٩( با خرید ) دل از عزا درآوردن Every so often I treat myself to a meal in an expensive restaurant.گزارش
2 | 1
for another١٦:٣٥ - ١٤٠٠/٠٦/١٩دیگر . . . بیشتر. . . . . مجدد . . . . اضافی we are going to be here for another two hours ما دو ساعت دیگر اینجا خواهیم بودگزارش
5 | 0
OF١٤:٤٤ - ١٤٠٠/٠٦/١٩۱ - of. . با. . . دارای. . . . . محتوی. . . . of a marriageable age. . . . . . با سن مناسب برای زناشویی of a mean stature. . . . . . . . . . . . . ب ... گزارش
14 | 0
OF١٤:١٤ - ١٤٠٠/٠٦/١٩متعلق به؛. . . . . بومی به؛. . . . . . در ، بر ؛ . . . . . مشخص شده توسط؛. . . جداشده از؛. . . . . آمدن از ( جهت )گزارش
9 | 0
head off١٢:٢٢ - ١٤٠٠/٠٦/١٩توقف ، نگه داشتن ، عقب نگه داشتن The President intervened to head off the conflictگزارش
2 | 0
OF٢٠:٠٢ - ١٤٠٠/٠٦/١٨علامت کسره ( کسره ی ربط ) وقتی که اِ که در آخر کلمه می آید برای ربط دادن کلمه به کلمه بعدی آمده باشدگزارش
34 | 1
pick١٦:٢٨ - ١٤٠٠/٠٦/١٦انتخاب/Noun انتخاب کردن/ verb You just gotta take your pickگزارش
12 | 0
get response١٦:٠٩ - ١٤٠٠/٠٦/١٦جواب گرفتن. . . . . باز گردانی. . . . . . . پاسخ گرفتن. . . . . . . . جواب دادنگزارش
0 | 0
have٠١:١٤ - ١٤٠٠/٠٦/١٤causative form کسی را بر سر کاری گذاشتن. . . . گماشتن. . . . . سپردن کار. . . . سپردن. . . . . . . گماردن I have my brother clean my roomگزارش
12 | 1
all alone١٤:٤٢ - ١٤٠٠/٠٦/١٣کاملا تنها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .گزارش
7 | 0
such٢٠:٠٧ - ١٤٠٠/٠٦/١٢مترادف چنین: این سان، این گونه، این طور، مانند این، مثل اینگزارش
16 | 0
worsening١٤:٤٠ - ١٤٠٠/٠٦/١١ناگواری، سختی، بدفرجامی. . . وخامتگزارش
9 | 0
remain١٤:٣٤ - ١٤٠٠/٠٦/١١( هنوز ) وجود داشتن. . . . . . ( هنوز ) بودن the focus of talks remains the worsening security situation in Afghanistanگزارش
5 | 1
in the latest١٤:٠٠ - ١٤٠٠/٠٦/١١در جدیدترین. . . . .گزارش
0 | 0
trap١٥:١٢ - ١٤٠٠/٠٦/١٠گیر انداختن یا افتادن، . . . . . . گیر کردن. . . . . . . . . ، گرفتار کردن یا شدنگزارش
28 | 1
so as to١٦:٣١ - ١٤٠٠/٠٦/٠٩به طوری که. . . . . . . . طوری که. . . . . . so that. . . . . . . . . . so as to. . . . . . .گزارش
14 | 0
if١٣:٥١ - ١٤٠٠/٠٦/٠٨اگر در وسط جمله بیاید معنی. . . . . . آیا. . . . . . . . . اول جمله باشد معنی . . . . . . اگر.گزارش
41 | 1
get into something١٩:٥٩ - ١٤٠٠/٠٦/٠٥علاقه مند شدن به فعالیت یا موضوعی ، یا شروع به مشارکت در یک فعالیتگزارش
14 | 0
affair٢٢:١١ - ١٤٠٠/٠٦/٠٣کسب و کار. تجارت ، . . . . امور. . . . . رابطه عاشقانه. . . . چیز ، علت ، ماده ، مورد. . . . .گزارش
21 | 1
IN١٦:٠٩ - ١٤٠٠/٠٦/٠٢داخل، موجود، در، درون، برحسب، نسبت به، به. . . . . . . . . در مدت، درظرفگزارش
2 | 0
doing١٤:٠٥ - ١٤٠٠/٠٦/٠١عمل، کار، انجامگزارش
9 | 0
as much٢١:١٧ - ١٤٠٠/٠٥/٢٩آنقدرگزارش
14 | 0
paradoxically٢٣:٤٤ - ١٤٠٠/٠٥/٢٤وارونه، ناسازگارگزارش
0 | 0
such١٩:١٣ - ١٤٠٠/٠٥/٢٤چون این، ماننداین، مثل این، اینطور، این سانگزارش
7 | 1
given١٦:٣٨ - ١٤٠٠/٠٥/٢٢معلوم است، نشان داده شدهگزارش
5 | 0
off٢٢:٤٦ - ١٤٠٠/٠٥/٢١۱ - سوا، دور از همگزارش
2 | 1
conflict of interest١٧:٤٠ - ١٤٠٠/٠٥/٢٠تضاد علایقگزارش
2 | 1
only so much١٩:٥٨ - ١٤٠٠/٠٥/١٩فقط تا حدی. . . . . . . . . . یا . . . . . . . . . . . . فقط تا یک حدودیگزارش
14 | 0
so much for that١٩:٤٧ - ١٤٠٠/٠٥/١٩این همه به خاطر این. . . ( از اخرش هم همش غلط در امد )گزارش
5 | 0
asking١٧:٤٤ - ١٤٠٠/٠٥/١٩خواهشگزارش
5 | 1
and so on١٧:١٩ - ١٤٠٠/٠٥/١٩و به همین ترتیب الی اخرگزارش
18 | 0
it just so happens that١٥:٤٦ - ١٤٠٠/٠٥/١٩فقط همین جوری ( شانسی ) اتفاقی شدگزارش
5 | 0
mind١٨:٠٥ - ١٤٠٠/٠٥/١٨مواظب بودن، مهم پنداشتنگزارش
9 | 1
without so much as٢٢:٤٩ - ١٤٠٠/٠٥/١٧انقدرکه حتی بدونگزارش
9 | 0
so much as٢٢:١٧ - ١٤٠٠/٠٥/١٧به حدی که. . . . . . ان قدر که. . . . . . . .گزارش
18 | 0
context١٦:٠٣ - ١٤٠٠/٠٥/٠٣زمینه ۱. سطح و روی چیزی. ۲. طرح، نقشه. ۳. موضوع. ۴. متن. ۵. چیزی که نقشه روی آن کشیده می شود.گزارش
25 | 1
bathrock٠٠:١٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥حوله حمام پالتوییگزارش
7 | 0
all long١٦:٣٦ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢تمام مدتگزارش
5 | 0
enough١٤:١٤ - ١٤٠٠/٠٤/١٩انقدر. . . . . . . No one is stupid enough to believe youگزارش
9 | 1
hip١٩:٠٨ - ١٤٠٠/٠٤/١٧دانا، آموخته، هشیارگزارش
7 | 1
how١٥:٠١ - ١٤٠٠/٠٤/١٥مختصری اطلاعات عمومی. . . . . . . زبان ترکی هیچ ربطی به انگلیسی ندارد و نخواهد داشت . . چون ترکی از شاخه زبان های هند و اروپایی نبوده و نخواهد بود. . ... گزارش
74 | 1
in quite٢٠:١٣ - ١٤٠٠/٠٤/٠٢به صورت کامل. . . . در کلگزارش
2 | 0
seeing as١٩:٥١ - ١٤٠٠/٠٣/٢٢نظر به اینکهگزارش
2 | 0
a whole lot of١٤:٢٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢٠یک عالمهگزارش
7 | 0
being٢٢:٥٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٢بودن, ماندن, شدن, زیستن, وجود داشتنگزارش
30 | 1
having said that٠٠:٢٢ - ١٤٠٠/٠٣/١٠با وجود گفتن این موضوع. . . . . . . . . . . . . . having say that. . . . . . . . . . . . . . . . . با وجود این موضوع که گفته شد. . . . . . having sai ... گزارش
5 | 1
literally٢٣:٥٥ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧در واقع. . . . . . . or. . . . . . . در اصلگزارش
12 | 1
but that٢٢:١٦ - ١٤٠٠/٠٣/٠٣بلکه. . . . . . . به علاوهگزارش
5 | 0
in the least٢١:٢٣ - ١٤٠٠/٠٣/٠٣کم ترین. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . کم ترینگزارش
7 | 0
at no time٠٠:٤٨ - ١٤٠٠/٠٣/٠١در هیچ زمان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . or. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . هیچ وقتگزارش
14 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده