جمشید احمدی

جمشید احمدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهبعدا٠٢:٢٠ - ١٣٩٨/٠٥/٠٧پسین ترگزارش
23 | 1
محدود٠١:٥٧ - ١٣٩٨/٠٥/٠٧همچنین است: واژه ی کران به چم حد که با ساختن بن واژه ی کرانیدن به چم محدود کردن، واژگان بسیار دیگری نیز بدست می آید؛ مانند: محدود = کرانیدهگزارش
18 | 2
محدود٠١:٤٢ - ١٣٩٨/٠٥/٠٧ما می توانیم مانند زبان آذری/ترکی و انگلیسی از بسیاری از واژگان خود بن واژه بسازیم و نباید در اینگونه موارد سختگیری کورکورانه داشته باشیم. بنابراین د ... گزارش
32 | 2
ناوند٠١:٢٧ - ١٣٩٨/٠٥/٠٧ناف/ نافهگزارش
14 | 1
ناوند٠١:٢٦ - ١٣٩٨/٠٥/٠٧کانون/مرکزگزارش
14 | 1
تحریف٠١:١٨ - ١٣٩٨/٠٥/٠٧کژیدن = کژ گردانیدن = تحریف نمونه : تحریف شده = کژینگزارش
25 | 1
توصیف٠٠:٥١ - ١٣٩٨/٠٥/٠٧توصیف همواره به معنی بازنمایی ویژگیهای نیکوی یک چیز است. مانند توصیف بهار که گفتن از ویژگیهای نیکوی بهار را بر می انگیزد. بنابراین توصیف می تواند به ... گزارش
39 | 2
افراطی٢١:١٣ - ١٣٩٨/٠٥/٠٥افراطی/ افراط = افزونگری/ فزونگری/افزون گری/فزون گری تفریطی/ تفریط = کاستیگر/کاستیگری/کاستی گر/کاستی گریگزارش
25 | 3
انتزاعی٢١:٠٢ - ١٣٩٨/٠٥/٠٥انتزاعی = ذهن پایه عینی = دیدپایهگزارش
97 | 1
وجودی٢٠:٥٠ - ١٣٩٨/٠٥/٠٥هست مندی/هستمندیگزارش
12 | 1
هیجان٢٠:٤٤ - ١٣٩٨/٠٥/٠٥برانگیختگیگزارش
39 | 2
نائل٢٠:٢٤ - ١٣٩٨/٠٥/٠٥بدست آوردن/ دست پیدا کردن/ دست یافتنگزارش
37 | 0
در صورت لزوم٢٠:٠٠ - ١٣٩٨/٠٥/٠٥اگر نیاز بود/گزارش
14 | 0
اشتباه١٨:٠٢ - ١٣٩٨/٠٥/٠٥گژگزینی/نادرست/گزارش
21 | 1
سالم١٧:٤٨ - ١٣٩٨/٠٥/٠٥سالم = بهداشته/ به داشته شده/ تندرست رواندرست= بهداشته نمونه: انسان سالم = انسان بهداشتهگزارش
12 | 1
نقد١٧:٤٦ - ١٣٩٨/٠٥/٠٥نقد = سنجش/ سنجه نقد کردن = سنجیدن/سنجه کردن /همزمان خوب و بد چیزی را هویدا کردنگزارش
25 | 0
حائل١١:٢٤ - ١٣٩٨/٠٥/٠٣میاندار/میان دارگزارش
9 | 1
اصل موضوع١١:١٢ - ١٣٩٨/٠٥/٠٣پای جست در علوم "اصل موضوع" به نهاده هایی گفته می شود که مانند قانون های از پیش وضع شده پذیرفته شده اند و کسی برای پذیرفتن آنها و یا درستی آنها دلیل ... گزارش
12 | 0
لزوما١٠:٢٢ - ١٣٩٨/٠٥/٠٣ناگزیرگزارش
37 | 1
محتوای١٩:٢٧ - ١٣٩٨/٠٥/٠٢درونداشتگزارش
7 | 1
ایمن١٩:١٨ - ١٣٩٨/٠٥/٠٢ایمن = امن = رام/رامند [رام = آرام/ آرامش - - رامند = رام مند = رام مند = رامند] گزارش
12 | 1
حالت١٨:٣٠ - ١٣٩٨/٠٥/٠٢آنسان = آن سان = سان = حالت نمونه: شخص حالتی را برمی گزیند؛ که بهترین فرصت را برای پیش بینی رویدادهای آینده فراهم می آورد. ‏ شخص آنسانی را برمی گزین ... گزارش
18 | 0
انعطاف١٧:٥٩ - ١٣٩٨/٠٥/٠٢خمش خم ش = خمش نمونه : توانایی خم شدن و از شکلی به شکلی دیگر در آمدن = خمش پذیری = انعطاف پذیریگزارش
14 | 1
موجود١٧:٢٦ - ١٣٩٨/٠٥/٠٢هستی مندگزارش
7 | 1
استدلال١٧:٣٥ - ١٣٩٨/٠٥/٠١فرآوند دلیل = آوند استدلال = فرآوند/توجیهگزارش
34 | 0
اطلاعات١٧:١٠ - ١٣٩٨/٠٥/٠١دانستنیهاگزارش
18 | 1
اطمینان١٧:٠٢ - ١٣٩٨/٠٥/٠١خوش گمان/خوش گمانیگزارش
14 | 0
احتیاط١٦:٥٩ - ١٣٩٨/٠٥/٠١پاسوش احتیاط به معنی مراقب بودن با استفاده از هوش خویش برای رخ ندادن اتفاق بدو در واقع دوراندیشی پاس: به معنی مراقبت و نگهداری است. هوش : فهم و درای ... گزارش
9 | 0
امنیت٠٤:٥٦ - ١٣٩٨/٠٥/٠١امن = رام/رامند [رام = آرام/ آرامش - - رامند = رام مند = رام مند = رامند] امنیت = رامندی رامند/ رامندی = امن/ امنیت/راحت/ آسودگی/ آرامشگزارش
18 | 1
تاثیر٠٤:١٣ - ١٣٩٨/٠٥/٠١نمود/نمودشگزارش
32 | 1
عمر٠٤:٠٦ - ١٣٩٨/٠٥/٠١زیست/زیستن/ زیستشگزارش
9 | 1
عینی٠٣:٥٢ - ١٣٩٨/٠٥/٠١دید پای/ دیدپایهگزارش
9 | 1
منجر٠٣:٣٠ - ١٣٩٨/٠٥/٠١انجامید/از ریشه ی انجامیدنگزارش
21 | 1
عزت نفس٠٣:١٦ - ١٣٩٨/٠٥/٠١خودارجمندی/خویش ارجمندی/خود را گرامی داشتن/گزارش
28 | 0
رعایت٠٣:٠٦ - ١٣٩٨/٠٥/٠١انجام/انجام دادن/بکار بستن/نگهداری/گزارش
32 | 0
مدیر٠٢:٣٧ - ١٣٩٨/٠٥/٠١کارگردان مدیریت = کارگردانی به فیلم ساز هم به سبب مدیریت در ساختن فیلم کارگردان گفته می شود.گزارش
14 | 1
اشتغال٠٢:١٤ - ١٣٩٨/٠٥/٠١پیشه وری شاغل = پیشه ور اشتغال = پیشه وریگزارش
12 | 0
ارائه٠١:٤٤ - ١٣٩٨/٠٥/٠١پیشنمود/پیش نمود ارائه کردن = پیش نمودن/پیشنمودن/ آشکار ساختن پسنمود/پس نمودن = اختفا/مخفی کردن/نهان کردن/گزارش
23 | 1
منحصر بفرد٠١:٣٥ - ١٣٩٨/٠٥/٠١تکویژه/تک ویژهگزارش
30 | 1
عملکرد٠١:١٨ - ١٣٩٨/٠٥/٠١دستاوردگزارش
18 | 3
تمرکز٠١:٠٨ - ١٣٩٨/٠٥/٠١همگرایی/ هم گراییگزارش
14 | 1
اساسا٠٠:٣٢ - ١٣٩٨/٠٥/٠١بر پایه یگزارش
7 | 0
طراحی٠٠:٠٨ - ١٣٩٨/٠٥/٠١پیسازی/پی سازی پینمود/ پی نمودگزارش
25 | 3
اقدام٢١:٢٢ - ١٣٩٨/٠٤/٢٩کنش/ کنشگریگزارش
18 | 0
عینی٢٠:٤٩ - ١٣٩٨/٠٤/٢٩دیدور/دیدورانه/دیده ور/ دیده ورانهگزارش
16 | 0
مشاهده٢٠:٣٢ - ١٣٩٨/٠٤/٢٩دیدپایشگزارش
12 | 1
عامل١٢:٢٩ - ١٣٩٨/٠٤/٢٧نخش پردازگزارش
21 | 3