جمشید احمدی

جمشید احمدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهرابطه٠١:٢٢ - ١٣٩٨/٠٥/٢١درود روشنگری : در نگاه نگارنده هیچکدام از چم های گفته شده ( پیوند، پیوستگی، پیوستار ) در چم "رابطه و ارتباط" آنچناکه بایست گویا نیستند. چرا که "ارتب ... گزارش
23 | 1
ارتباط٠٠:٥١ - ١٣٩٨/٠٥/٢١درود روشنگری : در نگاه نگارنده هیچکدام از چم های گفته شده ( پیوند، پیوستگی، پیوستار ) در چم "رابطه و ارتباط" آنچناکه بایست گویا نیستند. چرا که "ارتب ... گزارش
25 | 1
شفافیت٠٠:٢٢ - ١٣٩٨/٠٥/٢١ترانماییگزارش
25 | 5
لازمه٠٠:١٨ - ١٣٩٨/٠٥/٢١لازم = نیاز / نیازمندی لازمه = پیشنیازگزارش
16 | 1
تهدید٢٣:٥٨ - ١٣٩٨/٠٥/٢٠هراسش/ ترساندن نمونه : این خود یک هراسش بشمار می رود. برای دو ماه هر روز او را می ترساند/تهدید می کرد.گزارش
14 | 0
مطبوعات٢٣:٢٧ - ١٣٩٨/٠٥/٢٠نگاشته ها/ به نگارش رسیده ها/ نگارش شده هاگزارش
16 | 1
مطبوع٢٣:١٢ - ١٣٩٨/٠٥/٢٠چاپ شده / بچاپ رسیده/ نگارش شده / نگاشتهگزارش
2 | 0
طبع٢٣:١٠ - ١٣٩٨/٠٥/٢٠نگارشگزارش
32 | 1
محدودیت٢٢:٤٨ - ١٣٩٨/٠٥/٢٠ما می توانیم مانند زبان آذری/ترکی و انگلیسی از بسیاری از واژگان خود بن واژه بسازیم و نباید در اینگونه موارد سختگیری کورکورانه داشته باشیم. بنابراین د ... گزارش
23 | 1
مرحله٢٢:٢٨ - ١٣٩٨/٠٥/٢٠پی گام = پیگام= مرحلهگزارش
14 | 1
راه ارتباطی٢٠:٤٩ - ١٣٩٨/٠٥/١٩گذرگاه/ گذرگاه پیام راه ارتباطی = گذرگاه پیغامیگزارش
2 | 0
تعمیم٢٠:٣٥ - ١٣٩٨/٠٥/١٩همگان پذیزیگزارش
23 | 1
اختصاص١٩:٥٧ - ١٣٩٨/٠٥/١٩ویژه مند نمونه : اختصاص دارد =ویژه مند است. اختصاصی = ویژه مندیگزارش
5 | 1
شغلی حرفه ای١٩:١٩ - ١٣٩٨/٠٥/١٩کارپیشگیگزارش
2 | 0
وظیفه شناسی١٩:١٦ - ١٣٩٨/٠٥/١٩وظیفه = کاردوش وظیفه شناسی = کاردوش وریگزارش
7 | 1
تکلیف١٩:١٤ - ١٣٩٨/٠٥/١٩کاردوشگزارش
37 | 1
بی تفاوت١٩:٠٨ - ١٣٩٨/٠٥/١٩بی انگیزهگزارش
39 | 1
مدیریت١٩:٠٠ - ١٣٩٨/٠٥/١٩کار گردانیگزارش
2 | 1
مداخله١٩:٠٢ - ١٣٩٨/٠٥/١٧وارد شدن/ مداخله کرد = وارد شدگزارش
2 | 1
علامت اختصارى ‏١٨:٤٢ - ١٣٩٨/٠٥/١٧نشان کوتاهگزارش
0 | 0
اختصارى ‏١٨:٤١ - ١٣٩٨/٠٥/١٧کوتاهگزارش
0 | 0
جزئیات١٣:٤٨ - ١٣٩٨/٠٥/١٧ریزگانه هاگزارش
12 | 1
باقی١٣:٣٤ - ١٣٩٨/٠٥/١٧باقی = برجا/برجای همواره واژه ی اربی باقی به ریخت�باقی می ماند/نمی ماند/است/نیست و . . . بکار می رود؛ که نزدیک به همه ی آنها می توان از واژه پارسی �ب ... گزارش
7 | 1
متوجه١٢:٥٠ - ١٣٩٨/٠٥/١٧می توان بجای فراز �متوجه شد/شدم و . . . � از واژه های دید/ دیدم و . . . سود برد.گزارش
2 | 4
اجباری١٠:٣٩ - ١٣٩٨/٠٥/١٧پرفشار نمونه : اردوگاه کار اجباری = اردوگاه کار پرفشارگزارش
5 | 1
بعدا١٩:٤٧ - ١٣٩٨/٠٥/١٦پسین تر/پسین ترهاگزارش
14 | 0
جلب کرد١٩:٢٥ - ١٣٩٨/٠٥/١٦به سوی خود کشیدگزارش
51 | 2
عملیات١٩:٠٢ - ١٣٩٨/٠٥/١٦کنشوری/ کنش وریگزارش
14 | 1
وظیفه١٨:٠٧ - ١٣٩٨/٠٥/١٦وظیفه = کاری که بردوش کی گذاشته شده است؛ کاری که برعهده ی کسی است. وظیفه = کاردوشگزارش
25 | 1
محصول جانبی١٦:٥٩ - ١٣٩٨/٠٥/١٦محصول جانبی = فراورده ای است که ناخواسته به همراه فرآورده ی پایه بدست می آید. بنابراین : محصول جانبی = کنارآورد گزارش
0 | 0
امن١٦:٣٨ - ١٣٩٨/٠٥/١٦امن = رام/رامند [رام = آرام/ آرامش - - رامند = رام مند = رام مند = رامند] امنیت = رامندی رامند/ رامندی = امن/ امنیت/راحت/ آسودگی/ آرامشگزارش
7 | 1
سلامت روان١٥:٣٨ - ١٣٩٨/٠٥/١٦رواندرستی/ روان درستی/به روان و بهروانیگزارش
0 | 1
ناقص١٩:٥٢ - ١٣٩٨/٠٥/١٥ناقص = پرکاست کامل = بیکاستگزارش
5 | 1
مقدم١٩:٣٤ - ١٣٩٨/٠٥/١٥پیشور/ پیشفرگزارش
7 | 1
قدرت١٨:٥١ - ١٣٩٨/٠٥/١٥توانشگزارش
9 | 2
سائق١٨:٠٨ - ١٣٩٨/٠٥/١٥برانگیز/سونما/سو نماگزارش
28 | 1
جاه طلب١٦:٥٧ - ١٣٩٨/٠٥/١٥فرجوی/نامجوی/فرجو/نامجو/زیاده خواهگزارش
30 | 2
continuity٠٢:٥١ - ١٣٩٨/٠٥/١٥ادامه دار بودن/ ادامه داشتن/هموارگی/ پیوستگیگزارش
5 | 1
تعمیم پذیری٠٢:٤١ - ١٣٩٨/٠٥/١٥همگان پذیریگزارش
2 | 0
دخالت٠٢:٢٣ - ١٣٩٨/٠٥/١٥ورود/ وارد شدن/نخش پردازیگزارش
5 | 1
اصل٠٢:٠٤ - ١٣٩٨/٠٥/١٥اصل = گوهره اصلی = گوهری بنیاد/ بنیادینگزارش
5 | 1
حالت٠١:٣٩ - ١٣٩٨/٠٥/١٥آنسانیگزارش
18 | 0
تداخل٠١:١٨ - ١٣٩٨/٠٥/١٥درهم رفتگی/ درهم فرورفتگی/ درهم تنیدگی/ تنیدگی/هم پوشانی/گزارش
12 | 1
کلی٠٥:٢٢ - ١٣٩٨/٠٥/١٤کلان / بزرگ / بزرگتر / کلانترگزارش
7 | 1
تکرار٠٥:٠٨ - ١٣٩٨/٠٥/١٤بازکنش/ بازکردگزارش
23 | 1
نسبی٠٤:٤٤ - ١٣٩٨/٠٥/١٤دگرشپذیری/ دگرشپذیر/ دگرش پذیر/ ناپایا/ناپایایی/ بسته به چیزی دیکر/ ناخود استوار/ استوار به دیگری/کما بیش ناهستی مند/ کمابیش هستی مند به دیگری/کمابیشگزارش
48 | 2
عمومیت٠٤:٢٧ - ١٣٩٨/٠٥/١٤همه گیری/گستردگیگزارش
7 | 0
موجودیت٠٤:٠٨ - ١٣٩٨/٠٥/١٤هستمندی/ هست مندیگزارش
7 | 1
خلال٠٣:٥٧ - ١٣٩٨/٠٥/١٤پشت/ گذر نمونه : در خلال این سالها = در گذر این سالها/ ( در طول مدتی که این سالها در حال گذر بوده اند ) / در پشت این سالها ( در مدت زمان ای سالها )گزارش
9 | 1
در حالیکه٠٣:٣١ - ١٣٩٨/٠٥/١٤درحالیکه = در برابر / اماگزارش
14 | 1