جمشید احمدی

جمشید احمدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدههویت٠٤:٢٢ - ١٣٩٨/٠٦/٠٤فربودش/فربودی/ فرهستش/ فرستش/ فرستی یکی از دوستان "بودش" را به جای هویت پیشنهاد داده، از نگاه من هرچند زیباست؛ اما آن مفهوم نهفته در واژه ی هویت را ن ... گزارش
18 | 1
تفریط٠٤:٠٢ - ١٣٩٨/٠٦/٠٤کاستیگری افراطی/ افراط = افزونگری/ فزونگری/افزون گری/فزون گری تفریطی/ تفریط = کاستیگر/کاستیگری/کاستی گر/کاستی گریگزارش
23 | 1
افراط٠٤:٠١ - ١٣٩٨/٠٦/٠٤فزونگری افراطی/ افراط = افزونگری/ فزونگری/افزون گری/فزون گری/ افزونگر/ فزونگر تفریطی/ تفریط = کاستیگر/کاستیگری/کاستی گر/کاستی گریگزارش
25 | 0
فوق العاده٠٣:٥٣ - ١٣٩٨/٠٦/٠٤فرنجار فوق العاده به چم ماورای چیزی عادی ( هنجار ) و معمولی است. بنابراین {فوق عادی = فرا هنجار =فرا هنجار} آنگاه "فراهنجار " واژه ای است سراسر پارسی ... گزارش
18 | 1
متضاد٠٣:١٠ - ١٣٩٨/٠٦/٠٤پرپادش تضاد = پادش متضاد = پرپادشگزارش
25 | 1
حرفه ای٠٢:٥١ - ١٣٩٨/٠٦/٠٤کارپیشه/ کارپیشگی حرفه ای نه در چم ماهر و مهارت بلکه در چم همرسشی با کار و پیشه مانند: زندگی حرفه ای او = زندگی کارپیشگی اوگزارش
25 | 1
خیالی٠١:٤٤ - ١٣٩٨/٠٦/٠٤گمانشی خیال= گمانش خیالی = گمانشی گزارش
0 | 1
تضاد٠١:٢٦ - ١٣٩٨/٠٦/٠٤پادش "تضاد" به چم دو یا چند چیزی است که با هم سر دشمنی/ ناسازگاری/ و ضدیت دارند. بنابراین باید به سوی واژه ی "پاد" رفت که معنای تمام این واژگان را در ... گزارش
2 | 1
کمال گرایی٢٠:٣٣ - ١٣٩٨/٠٦/٠٢والاگراییگزارش
32 | 1
مکمل١٩:٣٠ - ١٣٩٨/٠٦/٠٢یگانه گرگزارش
0 | 2
تبعیض١٩:٠٤ - ١٣٩٨/٠٦/٠٢بیدادگری اگر تبعیض را به چم بی عدالتی بگیریم؛ عدالت = دادگری است، در چنین ریختی تبعیض = بیدادگری است.گزارش
14 | 1
کافی١٨:٤٩ - ١٣٩٨/٠٦/٠٢باندازه کافی = یعنی به اندازه ی نیاز، نه کم و نه زیاد = به اندازه = باندازهگزارش
7 | 1
عوامل١٧:٣٥ - ١٣٩٨/٠٦/٠٢نخش پردازانگزارش
16 | 3
طولانی١٧:٢٠ - ١٣٩٨/٠٦/٠٢پُرهنگام اگر نگاه به واژه طولانی از معنای زمانی آن باشد: پرهنگام = دیرپا/ دیرپایگزارش
9 | 1
مخالفت١٧:٠٣ - ١٣٩٨/٠٦/٠٢پادآوایی موافقت = همآوایی مخالفت = پادآواییگزارش
9 | 0
اثبات١١:٥٨ - ١٣٩٨/٠٥/٣١درستش جایگزین واژه ی واقعیت را من "درستش " پیشنهاد داده ام. چرا که واقعیت همان هستی درست بودن را می رساند. زمانی هم که واژه ی اثبات را بکار می بریم، ... گزارش
0 | 1
حقیقت١١:٣٨ - ١٣٩٨/٠٥/٣١راستشگزارش
5 | 2
واقعیت١١:٣٦ - ١٣٩٨/٠٥/٣١درستشگزارش
2 | 0
مرکزی١٦:٤٥ - ١٣٩٨/٠٥/٣٠میانی مرکز = میان مرکزی = میانیگزارش
2 | 0
مفهوم١٦:١٦ - ١٣٩٨/٠٥/٣٠فهمش با نگاه به بن واژه ی فهمیدن که ریخت واژه های پارسی را به خود گرفته هرچند که نمی دانم که ریشه ی آن عربی است؟ با این وجود واژه ی " فهمش" به جای وا ... گزارش
23 | 1
مقصود١٦:٠٨ - ١٣٩٨/٠٥/٣٠فرخواست/ فرخواستهگزارش
25 | 1
اراده١٦:٠٧ - ١٣٩٨/٠٥/٣٠فرخواست/ فرخواستهگزارش
14 | 1
موثر١٥:٥٣ - ١٣٩٨/٠٥/٣٠پُرنمودگزارش
7 | 1
جامع١٥:٤٢ - ١٣٩٨/٠٥/٣٠پهناورگزارش
5 | 1
مقصد٢٢:٥٠ - ١٣٩٨/٠٥/٢٨رسشگاه مقصد جایی است که کسی یا چیزی می خواهد از جاییکه اکنون هست به آنجا برسد؛ که این جا می تواند مکانی باشد و یا اینکه مفهومی راستین و یا مجازی باشد ... گزارش
37 | 0
متغیر٠٥:٣٧ - ١٣٩٨/٠٥/٢٨دگرشپذیرگزارش
5 | 0
تایید کننده٠٥:٣٣ - ١٣٩٨/٠٥/٢٨پذیرشگرگزارش
2 | 1
جامعیت٠٥:٠٥ - ١٣٩٨/٠٥/٢٨پهناوری/ پهناورشگزارش
2 | 1
کلیت٠٥:٠١ - ١٣٩٨/٠٥/٢٨پهناوری/ پهناورش/ گستردگیگزارش
0 | 0
هدف٠٤:٥٨ - ١٣٩٨/٠٥/٢٨خواست/ خواسته/ خواستشگزارش
16 | 2
اثر٠٤:٤٢ - ١٣٩٨/٠٥/٢٨نمود/ نمودش آثار = نمودها/ نمودشهاگزارش
7 | 1
هدف دار٠٤:٣٨ - ١٣٩٨/٠٥/٢٨خواستمند/ خواست مند هدف = خواست/ خواسته/ خواستش گزارش
0 | 0
معطوف٠٢:٥١ - ١٣٩٨/٠٥/٢٨سوگشت/ سوی گشت واژه ی اربی معطوف، به چم بازگشت یا برگشت به معنای واژه ای دیگر و یا مفهومی دیگر است؛بنابراین من به جای آن واژه ی پارسی " سوگشت یا سوی ... گزارش
14 | 1
متوجه٠٢:٣٧ - ١٣٩٨/٠٥/٢٨بسویِ/ رو بسویِگزارش
2 | 3
محرک٢١:٢٧ - ١٣٩٨/٠٥/٢٧برانگیزانگزارش
0 | 0
معرفی٢٠:٣٢ - ١٣٩٨/٠٥/٢٢پیش سپاری روشنگری: همواره اگر کسی رای به جایی یا کسی "معرفی" میکنیم؛ همانا سفارش یا سپارش اورا به آنکس و یا آن نهاد انجام می دهیم؛ و اینکار را از پیش ... گزارش
39 | 2
به محض اینکه١٨:٢٥ - ١٣٩٨/٠٥/٢٢هماندم کهگزارش
48 | 1
علیه١٦:٤٤ - ١٣٩٨/٠٥/٢٢پاد برعلیه = بر پاد/ به پادگزارش
7 | 1
استثنا٠٣:٣٤ - ١٣٩٨/٠٥/٢٢جداویژه/ سواویژه/ جدا/ سواگزارش
16 | 1
استثنایی٠٣:٣٤ - ١٣٩٨/٠٥/٢٢جداویژه/ سواویژه/ جدا/ سواگزارش
9 | 1
فوق طبیعی٠٣:٢٢ - ١٣٩٨/٠٥/٢٢فرا سرشتیگزارش
2 | 0
حل مسئله٠٢:٤٦ - ١٣٩٨/٠٥/٢٢حل مسئله = گشایش دشواریگزارش
9 | 1
قفس٠٢:٣٧ - ١٣٩٨/٠٥/٢٢اگر بپذیریم که قفس گونه ای زندان است؛ و زندانی کوچک و تنگ است؛ آنگاه آسانتر خواهد بود که واژه ی "تنگدان" /تنگ دان / را بجای قفس بپذیریم. بگونه ای هم ... گزارش
18 | 1
تحقق٠٢:١٥ - ١٣٩٨/٠٥/٢١برپا کردنگزارش
9 | 1
تحقق٠٢:٠٨ - ١٣٩٨/٠٥/٢١پدید آمدن/ پدید آوردن/ پدیدار شدن/ فراهم آمدن/فراهم آوردن/ هستی یافتن/ هستی دادنگزارش
25 | 0
فرصت٠٢:٠٤ - ١٣٩٨/٠٥/٢١گاهامدگزارش
28 | 2
نقطه قوت٠١:٥٦ - ١٣٩٨/٠٥/٢١جازورگزارش
0 | 1
روابط٠١:٢٣ - ١٣٩٨/٠٥/٢١درود روشنگری : در نگاه نگارنده هیچکدام از چم های گفته شده ( پیوند، پیوستگی، پیوستار ) در چم "رابطه و ارتباط" آنچناکه بایست گویا نیستند. چرا که "ارتب ... گزارش
12 | 0
اضافه٠١:٢٥ - ١٣٩٨/٠٥/٢١فزونترگزارش
5 | 0
ارتباطات٠١:٢٣ - ١٣٩٨/٠٥/٢١درود روشنگری : در نگاه نگارنده هیچکدام از چم های گفته شده ( پیوند، پیوستگی، پیوستار ) در چم "رابطه و ارتباط" آنچناکه بایست گویا نیستند. چرا که "ارتب ... گزارش
9 | 0