جمشید احمدی

جمشید احمدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهموجب٠٢:٤٦ - ١٣٩٨/٠٦/١٦آوندگزارش
7 | 1
در هر صورت٠١:٥٩ - ١٣٩٨/٠٦/١٦به هر ریختیگزارش
9 | 0
امر٠١:٥٠ - ١٣٩٨/٠٦/١٦چیزگزارش
7 | 2
کامل٠١:٤٠ - ١٣٩٨/٠٦/١٦سرشارگزارش
25 | 1
مرتبط٠١:١٩ - ١٣٩٨/٠٦/١٦هم رس/ همرس/ هم رسنده/ همرسنده/گزارش
5 | 1
معلم٠١:١٧ - ١٣٩٨/٠٦/١٦آموزشگرگزارش
51 | 2
جالب توجه٠١:١٢ - ١٣٩٨/٠٦/١٦پرگرایشگزارش
5 | 0
عدم رغبت٠١:١٠ - ١٣٩٨/٠٦/١٦پادخواستی/ پادخواستشگزارش
7 | 1
نتیجه٠٠:٥٦ - ١٣٩٨/٠٦/١٦پیآیند/ پسآیند/ بازدهگزارش
16 | 1
بتدریج١٢:٣٩ - ١٣٩٨/٠٦/١٤رفته رفتهگزارش
5 | 1
خطا١٧:٠٤ - ١٣٩٨/٠٦/١٣پادکنشگزارش
7 | 0
منطق١٦:٤٤ - ١٣٩٨/٠٦/١٣فرنودش از واژه ی فرنودیک بن واژه می توان ساخت: "فرنودن" به چم دلیل آوردن. آنگاه با ایاسش به چم واژه ی "منطق" جایگزین آن واژه ی زیبای "فرنودش" که خو ... گزارش
16 | 1
فرنود١٦:٤٢ - ١٣٩٨/٠٦/١٣پیشنهاد: از این واژه یک بن واژه می توان ساخت: "فرنودن" به چم دلیل آوردن. آنگاه با ایاسش به چم واژه "منطق" جایگزین آن واژه ی زیبای "فرنودش" که خود ا ... گزارش
46 | 1
خطر کردن١٨:٣٨ - ١٣٩٨/٠٦/١٢بی پرواییگزارش
0 | 1
جبران١٧:٤٧ - ١٣٩٨/٠٦/١٢پسین ده/ پسین دهش/ پسین کنش/ بازدهش/ بازداد/ باز دادنگزارش
16 | 1
تلافی١٧:٤٦ - ١٣٩٨/٠٦/١٢پسین ده/ پسین دهش/ پسین کنشگزارش
0 | 0
تشویق٠٠:١٦ - ١٣٩٨/٠٦/١٢شور افکنی/ شورافکنش/ شور افکنشی گزارش
14 | 1
اجازه٢٢:٥١ - ١٣٩٨/٠٦/١١رواداشت از بن واژه ی "رواداشتن" به چم اجازه دادن/گرفتن نمونه: اجازه می داد = روا می داشت اجازه داد = روا داشت �رواداشت� با �روا داشت� ناهمسان است! ی ... گزارش
18 | 1
متمرکز٢٢:٢٣ - ١٣٩٨/٠٦/١١همگرا/ همگرایی/ همگرایشگزارش
18 | 1
تمرکز٢٢:٠٥ - ١٣٩٨/٠٦/١١کانونگرا/ کانونگراییگزارش
12 | 1
نظری٢١:٥٦ - ١٣٩٨/٠٦/١١پندارشیگزارش
5 | 1
اختلاف٢١:٢٦ - ١٣٩٨/٠٦/١١پادآوایی/ پادآوایشگزارش
2 | 1
موافق٠٢:٤٢ - ١٣٩٨/٠٦/١١همآواگزارش
9 | 0
مخالف٠٢:٤٢ - ١٣٩٨/٠٦/١١پادآوا/ پادسو/ پادسویگزارش
7 | 1
مرور٠٠:٣٦ - ١٣٩٨/٠٦/١١گذر/ گذریگزارش
2 | 1
باز تعریف‏٠٠:٢٧ - ١٣٩٨/٠٦/١١بازشناخت/ بازشناسیگزارش
2 | 0
عدالت٠٠:٠٨ - ١٣٩٨/٠٦/١١ترازشگزارش
23 | 1
اصل٢٢:٠٢ - ١٣٩٨/٠٦/١٠فرسار = قانون وقاعده اصل در چم های ناهمسانی بکار برده می شود. برخی جاها به چم گوهر و گوهره و در برخی دیگر به چم فرسار بکار گرفته می شود.گزارش
7 | 1
متضاد١٨:٢١ - ١٣٩٨/٠٦/١٠همپادشگزارش
18 | 1
تبادل١٧:٣٣ - ١٣٩٨/٠٦/١٠ترادهش/ ترا دهشگزارش
16 | 1
خطرناک١٦:٥٦ - ١٣٩٨/٠٦/١٠آسیبناک/ آسیب ناک روشنگری: در پندار نگارنده واژه خطر برابر با ترس و بیم نیست! بلکه خطر به چم آسیب و بویژه آسیب جانی است. بنابر این واژه خطرناک/ خطر ... گزارش
14 | 1
صحنه٢٠:١٤ - ١٣٩٨/٠٦/٠٩دیدنماگزارش
16 | 1
خروج١٩:٠٩ - ١٣٩٨/٠٦/٠٨برونش = برون شدن/ بیرون شدن/ خروج درونش = درون شدن/ داخل شدن/ دخولگزارش
12 | 1
مدرس١٤:١٤ - ١٣٩٨/٠٦/٠٨آموزشگرگزارش
21 | 1
احضار١٣:٤٤ - ١٣٩٨/٠٦/٠٨فراخوانشگزارش
5 | 1
ماهیت١٧:٤٠ - ١٣٩٨/٠٦/٠٦فربودش/فربودی/ فرهستش/ فرستش/ فرستی ماهیت همان هویت کسان و چیزهاست! به روشنگری من زیر چم هویت ایاسش ( توجه ) کنید. / سپاسگزارش
28 | 1
هیجانی١٦:٤٣ - ١٣٩٨/٠٦/٠٦شورانگیزگزارش
2 | 1
ارائه کردن١٩:٥٥ - ١٣٩٨/٠٦/٠٥پیشنمودنگزارش
2 | 1
ارتقاء١٩:٤٣ - ١٣٩٨/٠٦/٠٥فرازشگزارش
0 | 1
جدی١٨:٤٤ - ١٣٩٨/٠٦/٠٥راست/ راستینگزارش
9 | 1
بانفوذ١٨:٣٨ - ١٣٩٨/٠٦/٠٥پرتوانگزارش
0 | 1
تمام وقت٠٢:٤٨ - ١٣٩٨/٠٦/٠٥همادهنگام پاره وقت = پارهنگام تمام وقت = همادهنگامگزارش
2 | 1
محبوب٠٢:٤٦ - ١٣٩٨/٠٦/٠٥پُرپسندگزارش
18 | 1
مورد علاقه٠٢:٤٥ - ١٣٩٨/٠٦/٠٥پُرپسندگزارش
76 | 8
پاره وقت٠٢:٢٨ - ١٣٩٨/٠٦/٠٥پارهنگامگزارش
9 | 1
تبدیل٠١:٥٠ - ١٣٩٨/٠٦/٠٥دگریدن همواره واژه ی تبدیل به همراه کارواژه هایی در چم کرد و یا شد و مانند اینها بکار می رود: تبدیل شد/ تبدیل کرد. بنابراین با ساختن واژه "دگریدن" می ... گزارش
30 | 0
حافظه٠٠:٠٥ - ١٣٩٨/٠٦/٠٥یادماند پیشنهاد هومن دبیر برای واژه ی خاطره هست که با اجازه ی ایشان من آن را برای "حافظه" هم پیشنهاد می کنم. بنابراین: خاطره = یادماند حافظه = یادماندگزارش
5 | 1
اختلال٢٣:٤٩ - ١٣٩٨/٠٦/٠٤سردرگمیگزارش
7 | 0
الهام٠٥:١٣ - ١٣٩٨/٠٦/٠٤فرآمد فرا آمد = فرآمد الهام به چم رسیدن و آمدن چیزی به ذهن انسان بگونه ی ناگهانی و ناتلاشمند است؛ و همواره آنچه الهام می شود؛ چیز خوب و بهتری است! و ... گزارش
28 | 1
بحران٠٤:٤٤ - ١٣٩٨/٠٦/٠٤پُرآشفتگی/ فرآشفتگی ( فرا آشفتگی ) آشفتگی همواره معنایی کمتر از معنای بحران را بر دوش دارد. بنابراین پیشنهاد من واژه های بالا است.گزارش
16 | 1