پارسا حیدری

پارسا حیدری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهvehicle١٤:٢٣ - ١٣٩٩/١١/١٤اگه این واژه را به خوانداری بنویسیم می گویم : vicol اگه پارتس اف اسپیچ این واژه را بنویسیم noun می توانیم برای این واژه بگوئیم گزارش
5 | 3
mighty١٤:٠٧ - ١٣٩٩/١١/١٤Great Strong Powerfulگزارش
2 | 1
jack١٤:١٧ - ١٣٩٩/١١/١٤جک گزارش
2 | 1
hammer١٤:١٦ - ١٣٩٩/١١/١٤Noun چکش 🔨🔨🔨🔨🔨گزارش
9 | 1
pliers١٤:١٣ - ١٣٩٩/١١/١٤Plural noun انبردستگزارش
2 | 1
screwdriver١٤:١٢ - ١٣٩٩/١١/١٤اسم Nounگزارش
2 | 1
ratchet١٤:١١ - ١٣٩٩/١١/١٤اسم Nounگزارش
2 | 1
wrench١٤:١٠ - ١٣٩٩/١١/١٤( TV ) ( IV ) ( N ) این مخفف های بالا Parts of speech این واژه است گزارش
2 | 1
pal١٤:٠٧ - ١٣٩٩/١١/١٤( N )گزارش
2 | 2
filled١٤:٠٦ - ١٣٩٩/١١/١٤توپرگزارش
12 | 1
scene١٤:٠٥ - ١٣٩٩/١١/١٤صحنه ( N )گزارش
7 | 1
weapon١٥:١٥ - ١٣٩٩/١١/١٣An instrument for fightingگزارش
9 | 0
claw١٥:١٢ - ١٣٩٩/١١/١٣Pawگزارش
2 | 0
sloth١٥:٠٣ - ١٣٩٩/١١/١٣Lazinessگزارش
2 | 0
trade٢٠:٠٣ - ١٣٩٩/١١/١٢( N )گزارش
0 | 1
join١٥:١٢ - ١٣٩٩/١١/١٢پیوندگزارش
5 | 1
battle١٥:٠٦ - ١٣٩٩/١١/١٢Fight Warگزارش
0 | 1
skeleton١٥:٠٥ - ١٣٩٩/١١/١٢زیتومگزارش
0 | 1
action١٥:٠٤ - ١٣٩٩/١١/١٢Moveگزارش
2 | 1
hercules١٥:٠٢ - ١٣٩٩/١١/١٢هرکولگزارش
0 | 0
worse١٥:١٧ - ١٣٩٩/١١/٠٩More unfavourable situationگزارش
7 | 1
wiz١٥:٠٩ - ١٣٩٩/١١/٠٩Wizardگزارش
2 | 1
pattern١٥:١٠ - ١٣٩٩/١١/٠٩Modelگزارش
7 | 1
observation١٥:٠٩ - ١٣٩٩/١١/٠٩مراقبتگزارش
5 | 1
smell١٥:٠٨ - ١٣٩٩/١١/٠٩Senseگزارش
2 | 1
integrated١٥:٠٦ - ١٣٩٩/١١/٠٩متحدگزارش
2 | 1
noise١٢:٤٠ - ١٣٩٩/١١/٠٩سر و صداگزارش
7 | 1
olive١٢:٢٣ - ١٣٩٩/١١/٠٩زیتونگزارش
7 | 1
reaction١٥:١٩ - ١٣٩٩/١١/٠٧عکس العملگزارش
2 | 1
number 1١٥:١١ - ١٣٩٩/١١/٠٧درجه 1گزارش
7 | 1
tarantula١٥:٠٨ - ١٣٩٩/١١/٠٧رطیل An posinus animalگزارش
7 | 1
spire١٥:٠٦ - ١٣٩٩/١١/٠٧مخروطی شدنگزارش
2 | 0
carboniferous١٠:٤٥ - ١٣٩٩/١١/٠٧Containing carbonگزارش
7 | 0
50 days١٥:٢٠ - ١٣٩٩/١١/٠٦۵۰ روزگزارش
2 | 1
disaster١٥:١٧ - ١٣٩٩/١١/٠٦Damage بلا های طبیعیگزارش
7 | 1
mission١٥:١٥ - ١٣٩٩/١١/٠٦Taskگزارش
21 | 0
transformation١٥:١٢ - ١٣٩٩/١١/٠٦Change complete گزارش
5 | 0
vest١٥:١١ - ١٣٩٩/١١/٠٦جلیقهگزارش
16 | 0
stuff١٥:١٠ - ١٣٩٩/١١/٠٦Thingگزارش
5 | 1
wired١٥:٠٩ - ١٣٩٩/١١/٠٦Very activeگزارش
5 | 1
egzagly١٥:٠٨ - ١٣٩٩/١١/٠٦عجیب و غریبگزارش
5 | 0
even١٥:٠٧ - ١٣٩٩/١١/٠٦Make levelگزارش
5 | 1
scientist١٥:٠٦ - ١٣٩٩/١١/٠٦Professorگزارش
18 | 1
triassic١٨:٢٩ - ١٣٩٩/١١/٠٥تریاسگزارش
7 | 0
permian١٨:٢٨ - ١٣٩٩/١١/٠٥وابستهگزارش
2 | 0
river١٨:١٩ - ١٣٩٩/١١/٠٤رود رودخانه گزارش
16 | 1
spouse١٨:١٨ - ١٣٩٩/١١/٠٤1. husband 2. wife 3. mateگزارش
23 | 1
journey١٨:٠٨ - ١٣٩٩/١١/٠٤T R A V E L Also Travelگزارش
7 | 3
huge١٨:٠٥ - ١٣٩٩/١١/٠٤Giganticگزارش
5 | 1
mecca٢٣:١٣ - ١٣٩٩/١١/٠٣مکهگزارش
7 | 0