پارسا حیدری

پارسا حیدری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهtrack١٥:٠٩ - ١٣٩٩/١١/٢٩اثرگزارش
2 | 0
destination١٥:٠٦ - ١٣٩٩/١١/٢٩منزل مقصدگزارش
5 | 1
lizard١٥:٠٥ - ١٣٩٩/١١/٢٩سوسمارگزارش
5 | 1
metal١٥:١٨ - ١٣٩٩/١١/٢٨مادهگزارش
2 | 1
spread١٥:١٨ - ١٣٩٩/١١/٢٨شیوعگزارش
9 | 1
marlin١٥:١٥ - ١٣٩٩/١١/٢٨نیزه ماهیگزارش
0 | 0
dual١٥:١٤ - ١٣٩٩/١١/٢٨دوتاییگزارش
2 | 0
whatever١٥:٠٧ - ١٣٩٩/١١/٢٨هر چهگزارش
5 | 1
personal١٥:٠٨ - ١٣٩٩/١١/٢٨خصوصیگزارش
0 | 0
skip١٥:٠٧ - ١٣٩٩/١١/٢٨جستگزارش
0 | 1
swordfish١٥:٠٣ - ١٣٩٩/١١/٢٨اره ماهیگزارش
2 | 1
hajj١٩:٥٠ - ١٣٩٩/١١/٢٧English word: hajj Plural: - Parts of speech : noun Emoji or emojis: - Persian prnounciton: حج Persian definition: حج English definition: pilgri ... گزارش
0 | 1
nail١٥:١٨ - ١٣٩٩/١١/٢٧چنگال گزارش
0 | 1
truster١٥:١٦ - ١٣٩٩/١١/٢٧توکل کنندهگزارش
2 | 1
glitter١٥:٢٦ - ١٣٩٩/١١/٢٧برجستگیگزارش
0 | 1
did١٥:٢١ - ١٣٩٩/١١/٢٧Past form of doگزارش
9 | 1
feature١٥:١٨ - ١٣٩٩/١١/٢٧چهرهگزارش
7 | 1
kidding١٥:١٦ - ١٣٩٩/١١/٢٧Jokingگزارش
2 | 1
block١٥:١٥ - ١٣٩٩/١١/٢٧بلوک مسدود کردنگزارش
5 | 2
scape١٥:٢١ - ١٣٩٩/١١/٢٦میلهگزارش
0 | 1
realize١٥:١٨ - ١٣٩٩/١١/٢٦درک کردنگزارش
2 | 1
heard١٥:٠٧ - ١٣٩٩/١١/٢٦شنیدگزارش
12 | 1
impressive١٥:٠٤ - ١٣٩٩/١١/٢٦موثرگزارش
2 | 1
hopper١٥:٠٣ - ١٣٩٩/١١/٢٦جهندهگزارش
5 | 1
herbal١٢:١٤ - ١٣٩٩/١١/٢٦English word: Herbal Plural : - Parts of speech : adjective and noun Emoji or emojis: - Persian prnounciton : هربال Persian definition: هفت گیاه ... گزارش
2 | 1
stupid١٣:٣٢ - ١٣٩٩/١١/٢٥English word : Stupid Plural : - Parts of speech : adjective Emoji or emojis: 🤦‍♂️🤦‍♀️🤦‍♂️🤦‍♀️🤦‍♂️🤦‍♀️😒😒🤦‍♀️🤦‍♂️🤦‍♀️😒😒🤦‍♀️🤦‍♂️🤦‍♂️ ... گزارش
9 | 1
settee٢٣:٠٢ - ١٣٩٩/١١/٢٤English word: Settee Plural : - Parts of speech: noun Emoji or emojis: - Persian prnounciton : ستی Persian definition: نیمکت English definition: ... گزارش
5 | 1
F١٧:٠٤ - ١٣٩٩/١١/٢٤واژه اینگلیسی : F Plural : - Parts of speech : Abbreviation Emoji or emojis: - Persian prnounciton : اف Persian definition : - English definiti ... گزارش
7 | 1
syrian١٣:٢٦ - ١٣٩٩/١١/٢٤Syrian : A person who lives in Syria and speaks Syrianگزارش
2 | 1
syria٠١:٢٣ - ١٣٩٩/١١/٢٤Also سوریهگزارش
2 | 1
regular١٥:٠٥ - ١٣٩٩/١١/٢٣Not irregularگزارش
2 | 1
unstoppable١٥:١٥ - ١٣٩٩/١١/٢٣شکست ناپذیرگزارش
5 | 1
challenge١٥:٠٨ - ١٣٩٩/١١/٢٣رقابتگزارش
7 | 1
twist١٥:٠٨ - ١٣٩٩/١١/٢٣پیچیدگیگزارش
5 | 1
mighty١٥:٠٧ - ١٣٩٩/١١/٢٣Strongگزارش
5 | 1
guff١٥:٠٦ - ١٣٩٩/١١/٢٣وزشگزارش
2 | 1
asia١٥:٠٥ - ١٣٩٩/١١/٢٣آسیاگزارش
14 | 1
level٢٢:١٦ - ١٣٩٩/١١/٢٢این ها مشخصات واژه Level هستند واژه اینگلیسی : Level Plural : Levels Parts of speech : Adjective , noun , transitive verb and in transitive verb ... گزارش
12 | 1
icy١٥:٢١ - ١٣٩٩/١١/٢٢یخیگزارش
7 | 1
obstacle١٥:١٨ - ١٣٩٩/١١/٢٢مانعگزارش
12 | 2
tuff١٥:١٠ - ١٣٩٩/١١/٢٢نوعی سنگ آتشنشانیگزارش
2 | 1
distraction١٥:٠٦ - ١٣٩٩/١١/٢٢تفریحیگزارش
2 | 1
fact١٥:٠٨ - ١٣٩٩/١١/٢٢Truth حقیقتگزارش
7 | 1
tricky١٥:١٠ - ١٣٩٩/١١/٢٢مکارگزارش
7 | 1
whistle١٥:٠٩ - ١٣٩٩/١١/٢٢سوتگزارش
7 | 1
memory١٥:٠٨ - ١٣٩٩/١١/٢٢یادگزارش
2 | 1
cashing١٥:٠٧ - ١٣٩٩/١١/٢٢نقد کردنگزارش
2 | 1
packer١٥:٠٦ - ١٣٩٩/١١/٢٢پرکنگزارش
2 | 1
trick١٥:٠٥ - ١٣٩٩/١١/٢٢رمزگزارش
5 | 1
jay١٥:٠٤ - ١٣٩٩/١١/٢٢زاغ کبودگزارش
2 | 1