برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زینب زرمسلک

مترجم زبان انگلیسی و عربی، ویراستار، شاعر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

401 تامین بودجه/ وجه، تامین مالی ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

402 پروژه های خاص/ اختصاصی ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

403 برنامه ریزی کلان پروژه ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

404 تدوین خط مشی پروژه ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

405 ارتباطات پروژه ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

406 رخداد پروژه ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

407 کیف پول الکترونیکی ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

408 داده پیام ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

409 مخاطب ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

410 امضا کننده ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

411 اطلاعات خصوصی، داده پیام های شخصی ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

412 واسط بادوام ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

413 عقد/ قرارداد از راه دور ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

414 خود متعادل ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

415 انجمن ملی واسطه های اوراق بهادار
National Association of Securities Dealers
١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

416 وجه نقد پرداختی با عنوان سود سهام ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

417 سازماندهی پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

418 متناسب سازی با پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

419 مدیریت مرحله به مرحله ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

420 مدیریت موارد خاص ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

421 مدیریت اقلام قابل تحویل ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

422 ( معمولا با within) دسته بندی/ گروه بندی/ طبقه بندی شده. ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

423 بهینه سازی دانش ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

424 حاکمیت سبد/ پورتفولیو ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

425 بازخورد بسته کاری ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

426 گزارش مورد/ موارد خاص بسته کاری ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

427 گزارش مورد/ موارد خاص مرحله ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

428 گزارش مورد/ موارد خاص پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

429 منتخب، برگزیده ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

430 معمولا با of: بسیار، فراوان ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

431 واحد عملیاتی ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

432 از رده خارج شده، لغو شده ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

433 پایان پورتفولیو، اتمام/ خاتمه پورتفولیو ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

434 توجه مدیریت ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

435 شرایط/ موقعیت خاص ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

436 گزارش پایان بسته کاری ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

437 گزارش پایان پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

438 گزارش پایان مرحله ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

439 گزارش بسته کاری ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

440 فهرست/ ثبت ذینفعان پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

441 فهرست/ لیست رخداد/ وقایع پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

442 فهرست ریسک پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

443 ثبت فنی پروژه، سوابق مدارک فنی پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

444 سوابق مستندات پروژه، ثبت اسناد پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

445 سوابق روزانه پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

446 اعتبار دهی ( علاوه بر کلیه معانی عنوان شده) ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

447 قابلیت ها، توانمندی ها، ظرفیت ها، امکانات ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

448 مجاز، مصوب، مامور، مختار، موجه ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

449 اولویت بندی شده ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

450 ارزیابی شده ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|