برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زینب زرمسلک

مترجم زبان انگلیسی و عربی، ویراستار، شاعر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

401 درخواست ها/ نیازهای متناقض ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

402 اتمام، به نتیجه رساندن ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

403 اختیار دادن ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

404 بهینه سازی ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

405 در برابر ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

406 نشان دهنده، ارائه کننده/ دهنده ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

407 برخی کسب و کارهای ویژه/ بخصوص

Lines of business: countable noun
Your line of business or work is the kind of work that you do.
١٣٩٨/٠٣/٣١
|

408 انواع ریسک ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

409 تامین بودجه/ وجه، تامین مالی ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

410 پروژه های خاص/ اختصاصی ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

411 برنامه ریزی کلان پروژه ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

412 تدوین خط مشی پروژه ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

413 ارتباطات پروژه ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

414 رخداد پروژه ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

415 کیف پول الکترونیکی ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

416 داده پیام ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

417 مخاطب ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

418 امضا کننده ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

419 اطلاعات خصوصی، داده پیام های شخصی ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

420 واسط بادوام ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

421 عقد/ قرارداد از راه دور ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

422 خود متعادل ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

423 انجمن ملی واسطه های اوراق بهادار
National Association of Securities Dealers
١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

424 وجه نقد پرداختی با عنوان سود سهام ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

425 سازماندهی پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

426 متناسب سازی با پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

427 مدیریت مرحله به مرحله ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

428 مدیریت موارد خاص ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

429 مدیریت اقلام قابل تحویل ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

430 ( معمولا با within) دسته بندی/ گروه بندی/ طبقه بندی شده. ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

431 بهینه سازی دانش ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

432 حاکمیت سبد/ پورتفولیو ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

433 بازخورد بسته کاری ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

434 گزارش مورد/ موارد خاص بسته کاری ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

435 گزارش مورد/ موارد خاص مرحله ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

436 گزارش مورد/ موارد خاص پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

437 منتخب، برگزیده ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

438 معمولا با of: بسیار، فراوان ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

439 واحد عملیاتی ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

440 از رده خارج شده، لغو شده ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

441 پایان پورتفولیو، اتمام/ خاتمه پورتفولیو ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

442 توجه مدیریت ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

443 شرایط/ موقعیت خاص ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

444 گزارش پایان بسته کاری ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

445 گزارش پایان پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

446 گزارش پایان مرحله ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

447 گزارش بسته کاری ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

448 فهرست/ ثبت ذینفعان پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

449 فهرست/ لیست رخداد/ وقایع پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|

450 فهرست ریسک پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٧
|