برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زینب زرمسلک

مترجم زبان انگلیسی و عربی، ویراستار، شاعر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مدیریت فرایند کسب و کار ١٣٩٩/١١/٠١
|

2 مدیریت یکپارچه فرایند کسب و کار ١٣٩٩/١١/٠١
|

3 مدیریت گردش کار ١٣٩٩/١١/٠١
|

4 مدیریت پیکربندی ١٣٩٩/١١/٠١
|

5 مدیریت تغییر یا پیکربندی ١٣٩٩/١١/٠١
|

6 سیستم اطلاعات مدیریت MIS ١٣٩٩/١١/٠١
|

7 سیستم جمع آوری و مدیریت اطلاعات ١٣٩٩/١١/٠١
|

8 مدارک/ شواهد معتبر
دلایل محکم
١٣٩٩/١١/٠١
|

9 ناخواسته، برنامه ریزی نشده، اتفاقی، ناگهانی، غیر رسمی، غیر منتظره ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

10 سن بُحرانی ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

11 سرانجام، بالاخره، نهایتاً ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

12 برنامه ریزی مجدد ١٣٩٩/١٠/٢٨
|

13 خطرات/ ریسک های موجود/ احتمالی ١٣٩٩/١٠/٢٧
|

14 تأمین منابع ١٣٩٩/١٠/٢٧
|

15 برنامه های پاسخگویی ١٣٩٩/١٠/٢٧
|

16 اهداف اصلی ١٣٩٩/١٠/٢٧
|

17 با اولویت بالا، بصورت حرفه ای/ تخصصی ١٣٩٩/١٠/٢٧
|

18 برنامه ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

19 طرح/بحث شده ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

20 معیارهای عملکرد ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

21 ره نگاشت/ نقشه راه ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

22 دستاوردهای پروژه ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

23 سوابق/ احتمالات ریسک ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

24 مدیریت وابستگی ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

25 یافته ها، محصولات، آثار، صنایع دستی ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

26 پاسخ گویی مؤثر/ مفید ١٣٩٩/١٠/٢٤
|

27 فراخوان کردن ١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

28 سطح مؤلفه، سطح جزء/ اجزا ١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

29 معیارهای ارزش ١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

30 الزامات قانونی ١٣٩٩/٠٨/٣٠
|

31 ترازبندی از بالا به پایین ١٣٩٩/٠٨/٣٠
|

32 آمیخته پورتفولیو ١٣٩٩/٠٨/٣٠
|

33 دوران حیات مستمر/ در حال رشد/ پایا ١٣٩٩/٠٨/٢٦
|

34 دستیابی به پیشرفت، حصول پیشرفت ١٣٩٩/٠٨/٢٦
|

35 استاندارد مدیریت طرح ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

36 راهنما برای پیکره دانش مدیریت پروژه ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

37 پیکره دانش مدیریت پروژه ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

38 ( در صورتحساب) ریز قیمت/ ریز هزینه ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

39 معیارها، ضوابط، سنجه ها ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

40 پذیرش حکم ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

41 صدور حکم ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

42 حکم شورای راهبری پروژه ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

43 مدیریت فراز ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

44 مدیریت طرح ها ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

45 سطح راهبری و مدیریت پروژه ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

46 سطح راهبری پروژه ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

47 سطح مدیریت سبد (پورتفولیو) /طرح ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

48 چارچوب متناسب سازی ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

49 عوامل کلیدی موفقیت ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

50 گزارشگری استاندارد و دقیق ١٣٩٩/٠٢/١١
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 adaptive
• Societies need to develop highly adaptive behavioural rules for survival.
• جوامع نیاز به تصویب قوانین بسيار انطباق پذیر برای بقا دارند.
١٣٩٩/٠٩/٠٨
|

2 communicating
• Many couples make themselves miserable by not communicating.
• بسیاری از زوج ها به دلیل عدم برقراری ارتباط، خود را بدبخت می کنند.
١٣٩٩/٠٢/٠٣
|

3 communicating
• Constantly talking isn't necessarily communicating.
• صحبت بسیار لزوما به معنی برقراری ارتباط نیست.
١٣٩٩/٠٢/٠٣
|