برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زینب زرمسلک

مترجم زبان انگلیسی و عربی، ویراستار، شاعر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

351 بیمه نامه F.P.A
Free From Particular Average

بیمه با شرط بدون خسارت خاص ( F.P.A ) صرفا فقدان یا خسارت کامل کالا و خطر احتمالی خسارت عم ...
١٣٩٨/٠٤/١٨
|

352 فعالیت های پیش بینی شده ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

353 فعالیت های تکراری ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

354 اهداف کوتاه مدت و بلند مدت ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

355 به بالاترین سطح رساندن، به حداکثر رساندن ١٣٩٨/٠٤/١٨
|

356 عملیات جاری ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

357 نشان تجاری ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

358 اختراع ثبت شده، حق انحصاری ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

359 شهرت برند ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

360 اقدامات سازنده سازمانی ١٣٩٨/٠٤/١٦
|

361 OPM
مدیریت پروژه سازمانی
١٣٩٨/٠٤/١٦
|

362 برنامه های اجرایی ١٣٩٨/٠٤/١٥
|

363 انصاف ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

364 درونی، داخلی، ذاتی، اصلی ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

365 بیرونی، خارجی ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

366 جامع یا محدود ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

367 مشخص/ نشانه گیری شده ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

368 جدول زمانی ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

369 کارمند، پرسنل، کادر، هیئت ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

370 (علاوه بر معانی گفته شده) وابسته، مربوط ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

371 ارتباط متقابل، وابستگی ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

372 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

OHSAS 18001: Occupational Health and Safety Assessment Series

١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

373 مشخصه فنی ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

374 گروه کاری بین المللی صنعت خودرو

International Automotive Task Force
١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

375 کمیته بین المللی الکترونیک ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

376 مرجع صدور گواهینامه ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

377 عضو ناظر

O-members can observe the standards that are being developed, offering comments and advice. While P-members actively participate by v ...
١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

378 عضو فعال
Participating Member
١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

379 عضو مکاتبه ای ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

380 سازمان بین المللی استاندارد

International Organization for Standardization
١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

381 استاندارد ملی فرانسه

(Association Fran�aise de Normalisation (AFNOR, en: French Standardization Association
١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

382 استاندارد ملی روسیه

(Russian: ГОСТ) refers to a set of technical standards maintained by the Euro-Asian Council for Standardization )
١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

383 استاندارد ملی انگلستان

British Standards Institution
١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

384 استاندارد ملی آمریکا ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

385 استاندارد ملی ژاپن
Japanese Industrial Standards
١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

386 استاندارد ملی آلمان
(Deutsches Institut f�r Normung (DIN; in English, the German Institute for Standardization
١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

387 استاندارد ملی ایران


موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (ماتصا)
Institute of Standards and Industrial Research of IRAN
١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

388 استاندارد منطقه ای ١٣٩٨/٠٤/٠٨
|

389 مدیریت جامع کیفیت (TQM) ١٣٩٨/٠٤/٠٧
|

390 تکامل یافته، پیچیده تر/ جزئی تر/ مفصل و مبسوط شده ١٣٩٨/٠٤/٠٤
|

391 زیر نظر داشتن، نظارت کردن ١٣٩٨/٠٤/٠٢
|

392 اقدامات صحیح/ مناسب ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

393 درخواست ها/ نیازهای متناقض ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

394 اتمام، به نتیجه رساندن ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

395 اختیار دادن ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

396 بهینه سازی ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

397 در برابر ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

398 نشان دهنده، ارائه کننده/ دهنده ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

399 برخی کسب و کارهای ویژه/ بخصوص

Lines of business: countable noun
Your line of business or work is the kind of work that you do.
١٣٩٨/٠٣/٣١
|

400 انواع ریسک ١٣٩٨/٠٣/٣١
|