برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زینب زرمسلک

مترجم زبان انگلیسی و عربی، ویراستار، شاعر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

251 آزمون های چند مرحله ای مینه سوتا ١٣٩٨/٠٥/١١
|

252 برگه درخواست شغلی موزون ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

253 گروه های ویژگی کارکنان ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

254 نظام طبقه بندی راهنمای جستجوی حرفه
نظام طبقه بندی GOE
١٣٩٨/٠٥/١٠
|

255 شبکه اطلاعات شغلی

Occupational Information Network
١٣٩٨/٠٥/١٠
|

256 SOC
(نظام) طبقه بندی استاندارد مشاغل
١٣٩٨/٠٥/١٠
|

257 Standard Occupational Classification
نظام طبقه بندی استاندارد مشاغل
١٣٩٨/٠٥/١٠
|

258 فرهنگ عناوین حرفه ها

The Dictionary of Occupational Titles

DOT
١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

259 فرهنگ عناوین حرفه ها

The Dictionary of Occupational Titles
١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

260 مشاغل مخصوص ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

261 نوع مهارت ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

262 National Occupational Classification

نظام طبقه بندی مشاغل کانادا
نظام طبقه بندی NOC
١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

263 نظام طبقه بندی مشاغل کانادا

NOC
١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

264 گواهینامه AFQ ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

265 Australian Qualifications Framework

گواهینامه AFQ
١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

266 نظام طبقه بندی استاندارد مشاغل استرالیا

Australian Standard Classification of Occupation
١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

267 نظام طبقه بندی استاندارد مشاغل استرالیا
ASCO
١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

268 مهارت ویژه ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

269 سطح مهارت ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

270 مجموعه، کلکسیون، توده ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

271 حرفه ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

272 تکالیف ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

273 نظام استاندارد بین المللی طبقه بندی مشاغل

ISCO
١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

274 International Standard Classification of Occupation

نظام استاندارد بین المللی طبقه بندی مشاغل
١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

275 نظام رتبه بندی جهانی ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

276 ارزش افزوده اقتصادی

Economic Value Added
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

277 Score card
برگه های امتیازی

Score card methods
روش های مبتنی بر برگه های امتیازی
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

278 روش های مبتنی بر برگه های امتیازی

SC
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

279 بازده دارایی ها

Return on Assets methods
روش های مبتنی بر بازده دارایی ها
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

280 روش های مبتنی بر بازده دارایی ها

ROA
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

281 Market Capitalisation Methods

روش های مبتنی بر ارزش بازار
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

282 روش های مبتنی بر ارزش بازار
MCM
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

283 Direct Intellectual Capital methods
روش های اندازه گیری مستقیم سرمایه فکری
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

284 DIC
روش های اندازه گیری مستقیم سرمایه فکری
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

285 اقتصاد دانش بنیان
نوع جدیدی از اقتصاد که در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی مطرح شد.
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

286 توسعه، بالنده سازی ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

287 Personnel Management
مدیریت پرسنلی
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

288 مدیریت پرسنلی
PM
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

289 Human Resource Management
مدیریت منابع انسانی
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

290 تغییر پارادایم ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

291 خُرد، کوچک، ریز ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

292 کلان، بزرگ ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

293 هوش عملی ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

294 ناکافی ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

295 بستر، محیط ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

296 عوامل/ امکانات سازمانی ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

297 صحت، درستی، سلامت، سلامتی ١٣٩٨/٠٤/٢٩
|

298 اثربخشی ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

299 کارایی ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|

300 طرح کسب و کار ١٣٩٨/٠٤/٢٨
|