برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زینب زرمسلک

مترجم زبان انگلیسی و عربی، ویراستار، شاعر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

251 مجموعه آزمون های سرعت انتقال ١٣٩٨/٠٥/١١
|

252 پرسشنامه نظرخواهی رهبری ١٣٩٨/٠٥/١١
|

253 شاخص نوع شخصیت مایرز-بریگز ١٣٩٨/٠٥/١١
|

254 آزمون های معلومات ١٣٩٨/٠٥/١١
|

255 آزمون خلاقیت اونز ١٣٩٨/٠٥/١١
|

256 آزمون تفکر انتقادی واتسن-گلیزر ١٣٩٨/٠٥/١١
|

257 آزمون سنجش شخصیت و خلق و خوی گیلفورد-زیمرمن ١٣٩٨/٠٥/١١
|

258 آزمون روان شناختی کالیفرنیا ١٣٩٨/٠٥/١١
|

259 آزمون های چند مرحله ای مینه سوتا ١٣٩٨/٠٥/١١
|

260 برگه درخواست شغلی موزون ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

261 گروه های ویژگی کارکنان ١٣٩٨/٠٥/١٠
|

262 نظام طبقه بندی راهنمای جستجوی حرفه
نظام طبقه بندی GOE
١٣٩٨/٠٥/١٠
|

263 شبکه اطلاعات شغلی

Occupational Information Network
١٣٩٨/٠٥/١٠
|

264 SOC
(نظام) طبقه بندی استاندارد مشاغل
١٣٩٨/٠٥/١٠
|

265 Standard Occupational Classification
نظام طبقه بندی استاندارد مشاغل
١٣٩٨/٠٥/١٠
|

266 فرهنگ عناوین حرفه ها

The Dictionary of Occupational Titles

DOT
١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

267 فرهنگ عناوین حرفه ها

The Dictionary of Occupational Titles
١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

268 مشاغل مخصوص ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

269 نوع مهارت ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

270 National Occupational Classification

نظام طبقه بندی مشاغل کانادا
نظام طبقه بندی NOC
١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

271 نظام طبقه بندی مشاغل کانادا

NOC
١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

272 گواهینامه AFQ ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

273 Australian Qualifications Framework

گواهینامه AFQ
١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

274 نظام طبقه بندی استاندارد مشاغل استرالیا

Australian Standard Classification of Occupation
١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

275 نظام طبقه بندی استاندارد مشاغل استرالیا
ASCO
١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

276 مهارت ویژه ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

277 سطح مهارت ١٣٩٨/٠٥/٠٨
|

278 مجموعه، کلکسیون، توده ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

279 حرفه ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

280 تکالیف ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

281 نظام استاندارد بین المللی طبقه بندی مشاغل

ISCO
١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

282 International Standard Classification of Occupation

نظام استاندارد بین المللی طبقه بندی مشاغل
١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

283 نظام رتبه بندی جهانی ١٣٩٨/٠٥/٠٧
|

284 ارزش افزوده اقتصادی

Economic Value Added
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

285 Score card
برگه های امتیازی

Score card methods
روش های مبتنی بر برگه های امتیازی
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

286 روش های مبتنی بر برگه های امتیازی

SC
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

287 بازده دارایی ها

Return on Assets methods
روش های مبتنی بر بازده دارایی ها
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

288 روش های مبتنی بر بازده دارایی ها

ROA
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

289 Market Capitalisation Methods

روش های مبتنی بر ارزش بازار
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

290 روش های مبتنی بر ارزش بازار
MCM
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

291 Direct Intellectual Capital methods
روش های اندازه گیری مستقیم سرمایه فکری
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

292 DIC
روش های اندازه گیری مستقیم سرمایه فکری
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

293 اقتصاد دانش بنیان
نوع جدیدی از اقتصاد که در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی مطرح شد.
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

294 توسعه، بالنده سازی ١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

295 Personnel Management
مدیریت پرسنلی
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

296 مدیریت پرسنلی
PM
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

297 Human Resource Management
مدیریت منابع انسانی
١٣٩٨/٠٥/٠٣
|

298 تغییر پارادایم ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

299 خُرد، کوچک، ریز ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|

300 کلان، بزرگ ١٣٩٨/٠٤/٣٠
|