برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زینب زرمسلک

مترجم زبان انگلیسی و عربی، ویراستار، شاعر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

201 هزینه زندگی ١٣٩٨/٠٥/١٩
|

202 سطح زندگی ١٣٩٨/٠٥/١٩
|

203 مزایا ١٣٩٨/٠٥/١٩
|

204 اضافه حقوق عمومی ١٣٩٨/٠٥/١٩
|

205 اضافه حقوق شایستگی
ترفیع
١٣٩٨/٠٥/١٩
|

206 Or Money Wages

دستمزد پولی
١٣٩٨/٠٥/١٩
|

207 حقوق حقیقی
قدرت خرید میزان کالا و خدماتی که کارمند با حقوق خود می تواند خریداری کند.
١٣٩٨/٠٥/١٩
|

208 Or Money Salaries
حقوق پولی
١٣٩٨/٠٥/١٩
|

209 دستمزد حقیقی
قدرت خرید میزان کالا و خدماتی که کارگر با دستمزد خود می تواند خریداری کند.
١٣٩٨/٠٥/١٩
|

210 حداقل حقوق قانونی
( از طرف دولت تعیین می شود)
١٣٩٨/٠٥/١٩
|

211 حداقل دستمزد قانونی
( از طرف دولت تعیین می شود)
١٣٩٨/٠٥/١٩
|

212 بهبود مستمر ١٣٩٨/٠٥/١٧
|

213 کنترل کیفیت جامع
Total Quality Control
١٣٩٨/٠٥/١٧
|

214 حکومت طبیعت، فیزیوکراسی

فیزیوکراسی یا فیزیو کراتیسم به معنی تسلط طبیعت و در واقع آموزه اقتصاد ملی طبیعت است. دوران حیات این مکتب از سال ۱۷۵۸ م ...
١٣٩٨/٠٥/١٧
|

215 تحلیل و نوشتن گزارش ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

216 ترکیب، ادغام، تلفیق ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

217 اجرای تست پایلوت ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

218 طراحی برنامه مرکز ارزیابی ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

219 مدل برای پیاده سازی مرکز ارزیابی ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

220 آموزش افراد ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

221 شناسایی نیازها ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

222 شناسایی/ تعیین معیارها ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

223 نُرم ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

224 فرا تحلیل ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

225 اعتبار پیش بینی ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

226 اعتبار محتوایی ١٣٩٨/٠٥/١٣
|

227 کانون یا مرکز ارزیابی، فناوری مرکز ارزیابی ١٣٩٨/٠٥/١١
|

228 معارفه و جامعه پذیری ١٣٩٨/٠٥/١١
|

229 مصاحبه قیف وارونه
مصاحبه به سبک قیف وارونه
١٣٩٨/٠٥/١١
|

230 مصاحبه قیفی
مصاحبه به سبک قیفی
١٣٩٨/٠٥/١١
|

231 سوال دو وجهی
مانند: آیا این سفر برای شما جذاب بود و توانستید از آن بهره لازم را ببرید؟
( متشکل از سوال باز و بسته)
١٣٩٨/٠٥/١١
|

232 مصاحبه چهره به چهره، مصاحبه رو در رو ١٣٩٨/٠٥/١١
|

233 پرسشنامه نظرخواهی درباره کار ١٣٩٨/٠٥/١١
|

234 آزمون های صداقت ١٣٩٨/٠٥/١١
|

235 آزمون های رفتار و سلوک ١٣٩٨/٠٥/١١
|

236 دروغ سنج ١٣٩٨/٠٥/١١
|

237 آزمون واکنش ترسیمی ١٣٩٨/٠٥/١١
|

238 آزمون شبیه سازی کار ١٣٩٨/٠٥/١١
|

239 آزمون دفتری منشیگری مینه سوتا ١٣٩٨/٠٥/١١
|

240 آزمون تجدید نظر شده تجسم فضایی مینه سوتا ١٣٩٨/٠٥/١١
|

241 آزمون مهارت ( چابکی) استرامبرگ ١٣٩٨/٠٥/١١
|

242 آزمون های عملکرد ١٣٩٨/٠٥/١١
|

243 مجموعه آزمون های سرعت انتقال ١٣٩٨/٠٥/١١
|

244 پرسشنامه نظرخواهی رهبری ١٣٩٨/٠٥/١١
|

245 شاخص نوع شخصیت مایرز-بریگز ١٣٩٨/٠٥/١١
|

246 آزمون های معلومات ١٣٩٨/٠٥/١١
|

247 آزمون خلاقیت اونز ١٣٩٨/٠٥/١١
|

248 آزمون تفکر انتقادی واتسن-گلیزر ١٣٩٨/٠٥/١١
|

249 آزمون سنجش شخصیت و خلق و خوی گیلفورد-زیمرمن ١٣٩٨/٠٥/١١
|

250 آزمون روان شناختی کالیفرنیا ١٣٩٨/٠٥/١١
|