برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زینب زرمسلک

مترجم زبان انگلیسی و عربی، ویراستار، شاعر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

151 سازمان های دارای تغییرات سریع ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

152 پست سازمانی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

153 مدل شایستگی خاص یک شغل ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

154 مدل شایستگی مشاغل گوناگون ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

155 مدل شایستگی مناسب برای همه مشاغل ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

156 رویکردی برای متخصصان منابع انسانی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

157 مدل ترسیم شایستگی، مدل سازی شایستگی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

158 مخزنی از استعدادهای آماده به خدمت ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

159 قدرت ناقص میز کار ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

160 استراتژی حفظ و توسعه بلندمدت ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

161 برنامه احتیاطی ١٣٩٨/٠٦/١١
|

162 برنامه جایگزین ١٣٩٨/٠٦/١١
|

163 ذخایر احتیاطی و مدیریتی ١٣٩٨/٠٦/١١
|

164 برآورد کامل هزینه ١٣٩٨/٠٦/١١
|

165 پرونده ریسک ١٣٩٨/٠٦/١١
|

166 فرمان طرح ١٣٩٨/٠٦/١١
|

167 مورد کسب و کار ١٣٩٨/٠٦/١١
|

168 تکامل تدریجی ١٣٩٨/٠٦/١١
|

169 کسب و کار محور ١٣٩٨/٠٦/١١
|

170 Project Management Institute
موسسه مدیریت پروژه
١٣٩٨/٠٦/١١
|

171 زیر پورتفولیوها ١٣٩٨/٠٦/١١
|

172
PMBOK Guide
A guide to the project management body of knowledge
راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه
١٣٩٨/٠٦/١١
|

173 راهکار مناسب ١٣٩٨/٠٦/١١
|

174 زیر طرح ها ١٣٩٨/٠٦/١١
|

175 مدل برای برنامه ریزی جانشینی ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

176 فرآیند مداوم ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

177 برنامه ریزی مسیر شغلی مبتنی بر سلسله مراتب ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

178 ترفیعات شغلی ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

179 الگوهای کاری ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

180 دستورالعمل، خطوط راهنما ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

181 مدیریت مسیرهای شغلی ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

182 ترفیعات شغلی ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

183 ترفیع شغلی ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

184 حرکت عمودی ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

185 ترفیعات شغلی ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

186 مدل توسعه هدفمند شغلی ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

187 برنامه افراد موفق، برنامه افراد با پتانسیل بالا ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

188 اصل والد-والد ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

189 افراد موفق، افراد دارای پتانسیل بالا ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

190 محیط گرایی ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

191 توسعه پایدار مسیر شغلی با قابلیت بالا ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

192 نگاه منبع محور ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

193 توسعه مسیر شغلی منبع محور ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

194 برنامه های مسیر شغلی افراد موفق ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

195 برنامه های مسیر شغلی با پتانسیل بالا ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

196 مدل توسعه پایدار مسیر شغلی ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

197 ترفیعات سریع ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

198 برنامه افراد موفق ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

199 راه حل های مسیر شغلی سریع ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

200 روش های استخدام مشروط ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|