برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زینب زرمسلک

مترجم زبان انگلیسی و عربی، ویراستار، شاعر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

151 رویکردی برای متخصصان منابع انسانی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

152 مدل ترسیم شایستگی، مدل سازی شایستگی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

153 مخزنی از استعدادهای آماده به خدمت ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

154 قدرت ناقص میز کار ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

155 استراتژی حفظ و توسعه بلندمدت ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

156 برنامه احتیاطی ١٣٩٨/٠٦/١١
|

157 برنامه جایگزین ١٣٩٨/٠٦/١١
|

158 ذخایر احتیاطی و مدیریتی ١٣٩٨/٠٦/١١
|

159 برآورد کامل هزینه ١٣٩٨/٠٦/١١
|

160 پرونده ریسک ١٣٩٨/٠٦/١١
|

161 فرمان طرح ١٣٩٨/٠٦/١١
|

162 مورد کسب و کار ١٣٩٨/٠٦/١١
|

163 تکامل تدریجی ١٣٩٨/٠٦/١١
|

164 کسب و کار محور ١٣٩٨/٠٦/١١
|

165 Project Management Institute
موسسه مدیریت پروژه
١٣٩٨/٠٦/١١
|

166 زیر پورتفولیوها ١٣٩٨/٠٦/١١
|

167
PMBOK Guide
A guide to the project management body of knowledge
راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه
١٣٩٨/٠٦/١١
|

168 راهکار مناسب ١٣٩٨/٠٦/١١
|

169 زیر طرح ها ١٣٩٨/٠٦/١١
|

170 مدل برای برنامه ریزی جانشینی ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

171 فرآیند مداوم ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

172 برنامه ریزی مسیر شغلی مبتنی بر سلسله مراتب ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

173 ترفیعات شغلی ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

174 الگوهای کاری ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

175 دستورالعمل، خطوط راهنما ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

176 مدیریت مسیرهای شغلی ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

177 ترفیعات شغلی ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

178 ترفیع شغلی ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

179 حرکت عمودی ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

180 ترفیعات شغلی ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

181 مدل توسعه هدفمند شغلی ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

182 برنامه افراد موفق، برنامه افراد با پتانسیل بالا ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

183 اصل والد-والد ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

184 افراد موفق، افراد دارای پتانسیل بالا ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

185 محیط گرایی ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

186 توسعه پایدار مسیر شغلی با قابلیت بالا ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

187 نگاه منبع محور ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

188 توسعه مسیر شغلی منبع محور ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

189 برنامه های مسیر شغلی افراد موفق ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

190 برنامه های مسیر شغلی با پتانسیل بالا ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

191 مدل توسعه پایدار مسیر شغلی ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

192 ترفیعات سریع ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

193 برنامه افراد موفق ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

194 راه حل های مسیر شغلی سریع ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

195 روش های استخدام مشروط ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

196 ساختار ماتریسی و تخت ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

197 حذف برخی لایه ها
(معمولا در ساختار سازمان بکار می رود.)
١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

198 آموزش الکترونیک ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

199 بارش افکار، طوفان فکری ١٣٩٨/٠٦/٠٥
|

200 نظریه مزد بر اساس معیشت ١٣٩٨/٠٥/٢٢
|