برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زینب زرمسلک

مترجم زبان انگلیسی و عربی، ویراستار، شاعر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

101 ساختار وظیفه ای ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

102 ساختار مبتنی بر ساختار ( ساختار محور هماهنگی در سازمان) ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

103 استراتژی مبتنی بر منابع انسانی ( منابع انسانی محور هماهنگی در سازمان) ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

104 سازمان استراتژی محور (استراتژی محور هماهنگی) ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

105 پاداش عملکرد، پاداش برمبنای عملکرد ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

106 پرداخت بر مبنای عملکرد ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

107 دانش جمعی ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

108 مدل های عقلایی، مدل های منطقی ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

109 جستجو و استخراج ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

110 دانش معماری مشترک ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

111 شبکه های ارتباطی زائد ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

112 طفره رفتن اجتماعی ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

113 تعارض سازنده و خلاق ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

114 Pay for Reputation ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

115 عمومی، غیر شخصی ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

116 حق جذب حرفه ای ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

117 اعتماد متقابل زوجی ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

118 شبکه های ارتباطی ضعیف و پراکنده ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

119 دانش جزئی مشترک ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

120 کهن الگو، الگوی ارتباطی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

121 رابطه ای( اعتماد، تعهد و مشارکت دو جانبه) ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

122 مراوده ای ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

123 مشارکتی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

124 دانشگران (سازمان) ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

125 قابلیت اصلی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

126 دانش بنیان ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

127 توانمندساز ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

128 سیستم اطلاعات منابع انسانی
Human Resource Information System
١٣٩٨/٠٦/١٥
|

129 معماری سازمانی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

130 اجرا ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

131 اتصال ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

132 عملکرد شخصی کارکنان ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

133 مهارت های کلی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

134 مهارت های عمومی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

135 مهارت های تخصصی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

136 مهارت های سطح پایه ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

137 ایجاد ساختاری از سطوح و انواع شایستگی ها ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

138 برنامه توسعه مهارت ها ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

139 شغل و عملکرد کسب و کار ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

140 اجرا و بکارگیری ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

141 تعیین الزامات شایستگی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

142 ناحیه های استراتژیک شایستگی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

143 مرور استراتژیک ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

144 مدل شایستگی های عمومی مدیریت ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

145 مدیریت کارکنان ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

146 سازمان های دارای تغییرات سریع ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

147 پست سازمانی ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

148 مدل شایستگی خاص یک شغل ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

149 مدل شایستگی مشاغل گوناگون ١٣٩٨/٠٦/١٥
|

150 مدل شایستگی مناسب برای همه مشاغل ١٣٩٨/٠٦/١٥
|