برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زینب زرمسلک

مترجم زبان انگلیسی و عربی، ویراستار، شاعر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 قطب علمی، مرکز تعالی ١٣٩٩/٠١/٢٥
|

52 تقویت ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

53 نظارت بر ... ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

54
کمیته راهبری/ رهبری

کمیته ناظر و هدایت کننده
١٣٩٩/٠١/٢٤
|

55 پیشنهاد اصلاحات ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

56 تفکیک، اختلاف، وضوح، دقت، تراکم ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

57 تحلیل گر ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

58
مدیر وظیفه ای
manager responsible for activities in a specialized department or function (e g , engineering, manufacturing, marketing)

١٣٩٩/٠١/٢٣
|

59 متخصصین فن، کارشناسان فن ١٣٩٩/٠١/٢٣
|

60 دیدگاه پائین به بالا ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

61 مشخص کردن، اشاره کردن ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

62 تفکر سیستمی ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

63 رد پای فرصت ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

64 پویایی های پورتفولیو، عوامل پویایی پورتفولیو ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

65 نگهداشت
(نیروی انسانی، منابع انسانی)
١٣٩٩/٠١/٢٠
|

66 پیاپی ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

67 اثربخش، موثر ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

68 ابلاغ شده ١٣٩٩/٠١/١٦
|

69 مثلث استعدادیابی انستیتو مدیریت پروژه ١٣٩٩/٠١/١٦
|

70 شرح داده شده، نشان داده شده ١٣٩٩/٠١/١٦
|

71 هماهنگی/همسویی و تطبیق ١٣٩٩/٠١/١٣
|

72 بهبود مستمر
١٣٩٩/٠١/١٣
|

73 تصدیق، تایید ١٣٩٩/٠١/١٣
|

74 تاکید، توجه ١٣٩٩/٠١/١٣
|

75 کارآمد ١٣٩٩/٠١/١٣
|

76 تکمیل، اجرا شده، کامل شده ١٣٩٩/٠١/١٣
|

77 تضمین کردن، ضامن بودن ١٣٩٩/٠١/١٣
|

78 هدایت به.../ منتقل شدن به... ١٣٩٩/٠١/١٢
|

79 حد و حدود ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

80 قابل تکرار ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

81 Government work, Government job ١٣٩٨/١٠/١٣
|

82 Seminary studies ١٣٩٨/١٠/١٣
|

83 نواقص، خلاء ١٣٩٨/١٠/١٢
|

84 (فعل) سنجاق کردن، وصل کردن
Pinned
Pining
(اسم) سنجاق قفلی، سنجاق ته گرد، سنجاق سینه
١٣٩٨/١٠/١٢
|

85 Critical Success Factors
CSF's
عوامل حیاتی/ کلیدی موفقیت
١٣٩٨/٠٦/١٦
|

86 عوامل حیاتی/ کلیدی موفقیت
CSF's
١٣٩٨/٠٦/١٦
|

87 شرکت مادر، شرکت اصلی ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

88 Small & Medium Enterprise

کسب و کار کوچک و متوسط، بنگاه کوچک و متوسط
١٣٩٨/٠٦/١٦
|

89 کارت ارزیابی متوازن، کارت امتیازی متوازن

Balance Score card
١٣٩٨/٠٦/١٦
|

90 BSC
کارت ارزیابی متوازن، کارت امتیازی متوازن
١٣٩٨/٠٦/١٦
|

91 برنامه عملیات ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

92 استراتژی متعهدانه ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

93 استراتژی پدرانه ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

94 استراتژی پیمانکارانه ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

95 یکپارچه، ترکیبی، همه جانبه ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

96 نگرش/ رویکرد یکپارچه یا ترکیبی ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

97 Strategic Reference Points
نقاط مرجع استراتژیک
١٣٩٨/٠٦/١٦
|

98 فزاینده، دایره ای، لایه ای ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

99 مدل طبیعی، الگوی واقعی ١٣٩٨/٠٦/١٦
|

100 تک محصولی ١٣٩٨/٠٦/١٦
|