برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زینب زرمسلک

مترجم زبان انگلیسی و عربی، ویراستار، شاعر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

451 طبقه بندی شده ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

452 قابل سنجش ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

453 پورتفولیوهای متمم/ فرعی ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

454 پورتفولیوهای متمم ١٣٩٨/٠٣/٢٦
|

455 دفتر مدیریت پروژه ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

456 پژوهشگر ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

457 مدیران میانی ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

458 کمیته راهبری ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

459 مجموعه ای از برنامه ها ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

460 مرجع اصلی ١٣٩٨/٠٣/٢٣
|

461 این واژه جدید توسط زینب زرمسلک در سال ۱۳۹۴ شمسی از ترکیب دو واژه security و innovation خلق شد.
به معنای امنیت و (در) نوآوری
١٣٩٨/٠٣/٢٣
|