برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زینب زرمسلک

مترجم زبان انگلیسی و عربی، ویراستار، شاعر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 استاندارد مدیریت طرح ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

2 راهنما برای پیکره دانش مدیریت پروژه ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

3 پیکره دانش مدیریت پروژه ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

4 ( در صورتحساب) ریز قیمت/ ریز هزینه ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

5 معیارها، ضوابط، سنجه ها ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

6 پذیرش حکم ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

7 صدور حکم ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

8 حکم شورای راهبری پروژه ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

9 مدیریت فراز ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

10 مدیریت طرح ها ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

11 سطح راهبری و مدیریت پروژه ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

12 سطح راهبری پروژه ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

13 سطح مدیریت سبد (پورتفولیو) /طرح ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

14 چارچوب متناسب سازی ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

15 عوامل کلیدی موفقیت ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

16 گزارشگری استاندارد و دقیق ١٣٩٩/٠٢/١١
|

17 تجارب خوب، موارد موفق ١٣٩٩/٠٢/١١
|

18 آموخته ها ١٣٩٩/٠٢/١١
|

19 روش(ها) و اسلوب

methodology
علم اصول
روش شناسی
١٣٩٩/٠٢/١١
|

20 ارشاد، پرورش، هدایت ١٣٩٩/٠٢/٠٣
|

21 مخارج ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

22 گزارشگری متریک ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

23 تحویل بسته کاری، تحویل اقلام قابل تحویل ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

24 خاتمه پروژه ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

25 برنامه ریزی مرحله ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

26 راهبری پروژه ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

27 مدیریت مرحله ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

28 تدوین خط مشی پروژه ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

29 پذیرش پروژه ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

30 تدارکات پروژه ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

31 پیشرفت پروژه ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

32 ایجاد جوابگویی/ پاسخگویی ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

33 همسویی با حاکمیت پورتفولیو/سبد ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

34 پشتیبانی ( از) استراتژی سازمان ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

35 گزارش مورد خاص


گزارش مورد خاص پروژه Project Exception Report
گزارش مورد خاص مرحله Stage Exception Report
گزارش مورد خاص بسته کاری W ...
١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

36 واحد ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

37 رخداد ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

38 پایگاه دانش، سوابق درس ها ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

39 دوران حیات، چرخه حیات، زیست چرخ ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

40 حیاتی، بحرانی ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

41 رویکرد، نظام اجرایی ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

42 محرک، ایده تغییر،ایده اقتصادی ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

43 حکم، اعتبارنامه ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

44 حکم، اعتبارنامه
١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

45 درخواست (برای) خاتمه بسته کاری ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

46 درخواست مشورت/ مشاوره درباره/ در مورد بسته کاری ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

47 اعلان مورد خاص بسته کاری ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

48 درخواست ( برای) تصویب برنامه بسته کاری ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

49 ( ارائه) گزارش بسته کاری ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

50 صدور مجوز، اعطای اختیار ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 communicating
• Many couples make themselves miserable by not communicating.
• بسیاری از زوج ها به دلیل عدم برقراری ارتباط، خود را بدبخت می کنند.
١٣٩٩/٠٢/٠٣
|

2 communicating
• Constantly talking isn't necessarily communicating.
• صحبت بسیار لزوما به معنی برقراری ارتباط نیست.
١٣٩٩/٠٢/٠٣
|