برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زهرا میرحسینی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

101 قرنطینه ١٣٩٩/٠١/١٣
|

102 به اجرا در آمدن
If a law or policy takes effect or comes into effect at a particular time, it officially begins to apply
١٣٩٩/٠١/١٢
|

103 فرمان اجرایی ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

104 توافق جمعی ١٣٩٩/٠١/٠٦
|