برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زهرا میرحسینی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 نوچه ١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

52 یارکشی کردن ١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

53 چیزی که تا کنون بی سابقه بوده است و برای بار اول اتفاق می افتد ١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

54 مداوم ، بی وقفه ١٣٩٩/٠٥/٣١
|

55 تنش آفرین ١٣٩٩/٠٥/٣١
|

56 Iran’s charge d’affaires in Abu Dhabi
کاردار ایران در ابوظبی
١٣٩٩/٠٥/٣١
|

57 مقابله کردن ١٣٩٩/٠٥/٣١
|

58 اواسط عصر آهن ١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

59 Bronze Age ١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

60 نابود کردن، از بین بردن
destroy
١٣٩٩/٠٥/٢٧
|

61 از همه مهمتر ١٣٩٩/٠٥/٢٧
|

62 یادداشت تحلیلی یک فرد یا مقام
opinion note
١٣٩٩/٠٥/٢٧
|

63 Order of Physicians
انجمن پزشکان
١٣٩٩/٠٥/٢٣
|

64 انجمن پزشکان ١٣٩٩/٠٥/٢٣
|

65 آفریقایی تبار ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

66 صحبتهای مفصل Detailed talks ١٣٩٩/٠٥/٠١
|

67 مجله دو ماهه (6 ماه در سال) ١٣٩٩/٠٤/٠٦
|

68 bi-monthly magazine
مجله ای که هر دو ماه یکبار منتشر می شود بعبارتی 6 بار در سال
١٣٩٩/٠٤/٠٦
|

69 اهرمی برای چانه زنی ١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

70 undertake ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

71 commemoration of death of somebody
بزرگداشت رحلت یا فوت کسی
١٣٩٩/٠٣/١٥
|

72 commemoration of death of somebody
بزرگداشت رحلت یا فوت کسی
١٣٩٩/٠٣/١٥
|

73 اقدامات ، اعمال ١٣٩٩/٠٢/٣١
|

74 Right to Self-Determination
حق تعیین سرونوشت
١٣٩٩/٠٢/٣١
|

75 رویداد
١٣٩٩/٠٢/٣١
|

76 situation of calamity
در جریان بیماری کرونا: وضعیت فاجعه ملی
١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

77 کنار گذاشتن، اهمیت ندادن، نادیده گرفتن
جوری رفتار کردن که انگار آن چیز اهمیتی ندارد
١٣٩٩/٠٢/١٩
|

78 مانع تراشی stonewalling ١٣٩٩/٠٢/١٩
|

79 سنگ اندازی در راه کسی با هدف ممانعت از رسیدن به اهدافشان
١٣٩٩/٠٢/١٩
|

80 clothesline ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

81 ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

82 ستاد ملی مبارزه با کرونا ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

83 مَحمِل ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

84 اقدامات تخاصمی ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

85 فایل مورد نظر: intended file ١٣٩٩/٠٢/١٥
|

86 بی ثباتی ١٣٩٩/٠٢/١٣
|

87 در زمان کرونا: محدودیت ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

88 آزمایش بالینی ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

89 جنگ طلبان ١٣٩٩/٠٢/٠٣
|

90 a person who held a job or office before the current holder
"the new President's foreign policy is very similar to that of his predecessor"
در ...
١٣٩٩/٠٢/٠٣
|

91 ایثارگری ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

92 ناراحت کننده، غم انگیز ١٣٩٩/٠٢/٠٢
|

93 گاوبازی ١٣٩٩/٠١/١٨
|

94 کافر همه را به کیش خود پندارد ١٣٩٩/٠١/١٥
|

95 لباسهای دیپلماتیک ١٣٩٩/٠١/١٥
|

96 نفرت افکن ١٣٩٩/٠١/١٥
|

97 elegant
elegant diplomatic parlance ادبیات فاخر دیپلماتیک
١٣٩٩/٠١/١٥
|

98 طرز سخن گفتن

diplomatic parlance ادبیات (طرز سخن گفتن) دیپلماتیک
١٣٩٩/٠١/١٥
|

99 مرخصی پزشکی
مرخصی استعلاجی
١٣٩٩/٠١/١٤
|

100 غیرقابل مترقبه ١٣٩٩/٠١/١٤
|