برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

زهرا میرحسینی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 Israel & its enabler
اسرائیل و حامی آن
١٤٠٠/٠٢/٢٨
|

2 by resorting to every legitimate political and legal tool
اینجا معنی مشروع می دهد
با توسل بر هر ابزار مشروع سیاسی و قانونی
١٤٠٠/٠٢/٢٨
|

3 by resorting to every legitimate political and legal tool
با توسل بر هر ابزار مشروعی سیاسی و قانونی
١٤٠٠/٠٢/٢٨
|

4 to set aside all differences
همه ی اختلافات را کنار بگذاریم
١٤٠٠/٠٢/٢٨
|

5 to set aside all differences
همه ی اختلافات را کنار بگذاریم
١٤٠٠/٠٢/٢٨
|

6 extreme physical or mental suffering
رنج و سختی فراوان روحی و جسمی، زجر
١٤٠٠/٠٢/٢٠
|

7 آقای مهدی زارعی، از خود آبادیس کپی پیست کردی؟! ١٤٠٠/٠٢/١٦
|

8 معنی دانشکده هم میده ١٤٠٠/٠٢/١٦
|

9 to gain a foothold
found their place in our home
١٤٠٠/٠٢/١٥
|

10 set the stage for the return ١٤٠٠/٠٢/١٣
|

11 پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (انگلیسی: IAEA safeguards‎) یک سیستم بازرسی و تأیید استفاده صلح آمیز مواد هسته‌ای به عنوان بخشی از پیمان منع گسترش ... ١٤٠٠/٠٢/٠٨
|

12 در کنفرانسها یا فروم ها و یا مراسم ها، به مجری گفته می شود ١٤٠٠/٠٢/٠٧
|

13 Inalienable Rights حقوق مسلم ١٤٠٠/٠٢/٠٢
|

14 ریزنمرات transcripts ١٤٠٠/٠١/٢٦
|

15 قدردانی کردن ١٤٠٠/٠١/٢٥
|

16 الکتریکی کردن ١٤٠٠/٠١/٢٠
|

17 الکتریکی سازی ١٤٠٠/٠١/٢٠
|

18 موانع بروکراسی اداری ١٣٩٩/١٢/٢٠
|

19 ابلاغیه ١٣٩٩/١٢/١٩
|

20 team's collective performance
عملکرد کلی تیم
١٣٩٩/١٢/١٥
|

21 محدودیت ١٣٩٩/١٢/١٤
|

22 با پرداختن به ... ١٣٩٩/١٢/١١
|

23 pious Mawlawi Ali ١٣٩٩/١٢/٠٥
|

24 دست‌ساز (آرتیزانال) ١٣٩٩/١٢/٠١
|

25 این کلمه هم در جایگاه صفت استفاده می شود و هم اسم.
در جایگاه اسم به معنای ضرورت، الزام، ... خواهد بود
١٣٩٩/١٢/٠١
|

26 crippling sanctions تحریمهای فلج کننده ١٣٩٩/١٢/٠١
|

27 If an expert looks at something, they examine it
بررسی کردن

to read something
خواندن

to think about a subject carefully so that ...
١٣٩٩/١١/٣٠
|

28 مفسران ١٣٩٩/١١/٢٩
|

29 safeguard
نظارت های فراپادمانی: sweeping inspection
١٣٩٩/١١/٢٩
|

30 اهرم‌های غیرقانونی و غیرانسانی
illegal and inhumane levers
١٣٩٩/١١/٢١
|

31 erstwhile leader رهبر پیشین ١٣٩٩/١١/٢٠
|

32 واسازی، در متون سیاسی ١٣٩٩/١١/١٣
|

33 انجام چیزی به تکرار و بارها (معمولا برای بهبود آن) ١٣٩٩/١١/٠٦
|

34 The first test of fire
اولین آزمون سخت
١٣٩٩/١٠/١٨
|

35 - کسی که از یک نفر دیگر تقلید می کند تا شبیه او باشد
- عینا مثل کسی بودن
١٣٩٩/١٠/٠٢
|

36 settlement ١٣٩٩/٠٩/٢٥
|

37 remedial measures اقدامات جبرانی ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

38 Ambassador of Iran and Ricardo Rio advocate the establishment of cooperation in several fields
خواهان
١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

39 breaches of international commitments نقض تعهدات بین المللی ١٣٩٩/٠٨/٢١
|

40 قانون گریزی ١٣٩٩/٠٨/٢١
|

41 law aversion قانون گریزی ١٣٩٩/٠٨/٢١
|

42 اسناد بالادستی : Upstream documents ١٣٩٩/٠٨/١٩
|

43 fourteenth preambular Paragraph of UNSCR 2231
چهاردهمین بند مقدماتی قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل
١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

44 رویداد مهم milestones ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

45 از هیچ تلاشی فروگذار نکردن ١٣٩٩/٠٧/٢٤
|

46 نوپا
fledding government
١٣٩٩/٠٧/١٠
|

47 در آستانه ی ١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

48 تبعیض جنسیتی ١٣٩٩/٠٧/٠٩
|

49 قاعدتاً
١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

50 قلدرهای تازه به دوران رسیده
یا
نوچه های زورگو
١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 brush aside
• He brushed aside my objections to his plan.
• او به مخالفتهای من با طرحش اهمیتی نداد
١٣٩٩/٠٢/١٩
|