یاسمن ص

یاسمن ص

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهrecreational area١١:٥٦ - ١٤٠٠/٠٦/١٠تفریحگاه، تفرج گاهگزارش
2 | 0
acquisitiveness١٠:٥١ - ١٤٠٠/٠٦/١٠آزمندی، حرص و طمعگزارش
0 | 0
stereotypical٠٩:٥٠ - ١٤٠٠/٠٦/١٠کلیشه ایگزارش
2 | 0
insatiable١٧:١٨ - ١٤٠٠/٠٦/٠٩سیری ناپذیر، رفع نشدنیگزارش
5 | 0
squander١٧:١٠ - ١٤٠٠/٠٦/٠٩حیف و میل کردن، حرام کردن، نفله کردن مال : )گزارش
16 | 0
chic١٥:٢٠ - ١٤٠٠/٠٦/٠٩شیکگزارش
5 | 0
disconsolate١٤:٥١ - ١٤٠٠/٠٦/٠٩دل شکسته، مشوش، پریشان احوالگزارش
0 | 0
disconsolately١٤:٥١ - ١٤٠٠/٠٦/٠٩با پریشانی، با دلشکستگیگزارش
0 | 0
deterring١١:١٤ - ١٤٠٠/٠٦/٠١بازدارنده، ترسانندهگزارش
2 | 0
sympathy strike١٠:٤٨ - ١٤٠٠/٠٥/٣١اعتصاب برای ابراز همدردیگزارش
0 | 0
twiggy٢١:٠٩ - ١٤٠٠/٠٥/٣٠ظریف، ترکه ایگزارش
0 | 0
repress٢٠:٥٨ - ١٤٠٠/٠٥/٣٠سرکوب کردن، در خود خفه کردن متضاد expressگزارش
2 | 0
سامان١٨:٤١ - ١٤٠٠/٠٥/٣٠سامان یعنی آشیانه، خانه، سرزمین امن. . . زاد سروی بدین خرامانی چون سمن بر بساط سامانیگزارش
12 | 1
memento١٧:٤٨ - ١٤٠٠/٠٥/٣٠یادگاری ( فرقش با Souvenir این است که Souvenir معمولا به معنی سوغات است که از برای به یاد آوردن جایی که رفته اند استفاده میشود. ولی Memento کلا به مع ... گزارش
18 | 0
annuity١٠:٤٥ - ١٤٠٠/٠٥/٣٠مقرری سالانهگزارش
2 | 0
abbreviation٢٢:٤٦ - ١٤٠٠/٠٥/٢٩مخفف / دوستان دقت کنید abbreviation به معنای این نیست که حروف اول چند تا اسم رو کنار هم بچسبونیم ( مثل مثالهایی که کاربر آقای مانی زده ) ، بلکه به م ... گزارش
28 | 0
hydrophile٢١:٤٠ - ١٤٠٠/٠٥/٢٩آب دوست ( متضاد Hydrophobe )گزارش
0 | 0
dinghy٢١:٣٧ - ١٤٠٠/٠٥/٢٩قایق کوچکگزارش
5 | 0
یاسمن١٨:٥٥ - ١٤٠٠/٠٥/٢٩گلی بسیار خوشبو و دختری بسیار جذاب و ناز : ) ) ) ) )گزارش
14 | 0
duplex١٨:٤٤ - ١٤٠٠/٠٥/٢٩دوبلکس/ دو تاییگزارش
5 | 0
portuguese١٨:٤١ - ١٤٠٠/٠٥/٢٩پرتغالی / مربوط به کشور پرتغالگزارش
5 | 0
exacerbate١٨:٢١ - ١٤٠٠/٠٥/٢٩عود کردن، وخیم تر شدنگزارش
0 | 0
exacerbation١٨:٢٠ - ١٤٠٠/٠٥/٢٩عود کردن، تشدید شدنگزارش
2 | 1
elimination١١:٤٢ - ١٤٠٠/٠٥/٢٨حذف/ پاکسازیگزارش
0 | 0
remarkable٢٢:٤٢ - ١٤٠٠/٠٥/٢٧قابل تحسین، شگفت انگیزگزارش
0 | 0
numerously١٩:٢٠ - ١٤٠٠/٠٥/٢٧پرشمارگزارش
0 | 0
potable١٨:٣٨ - ١٤٠٠/٠٥/٢٧قا بل شرب، آشامیدنی، قابل نوشیدنگزارش
2 | 0
commencement١٠:٤١ - ١٤٠٠/٠٥/٢٧آغاز استارت یک کار یا برنامه یا دورانگزارش
5 | 0
betoken١٨:٥٧ - ١٤٠٠/٠٥/٢٦نشان دهنده، گویای چیزی بودن، دال بر چیزی بودن، حاکی از . . .گزارش
2 | 0
garment١٠:١٣ - ١٤٠٠/٠٥/٢٥جامه ( از کلمات clothes و outfit فرمال تر است ) .گزارش
9 | 0
conciseness١٠:٠٢ - ١٤٠٠/٠٥/٢٥اختصار، گزیده گوییگزارش
2 | 0
firmament١٢:١٩ - ١٤٠٠/٠٥/٢١فلک، گردونگزارش
2 | 0
flock١٢:١٥ - ١٤٠٠/٠٥/٢١گله، رمهگزارش
0 | 0
outrageous١١:٥٣ - ١٤٠٠/٠٥/٢١1. شنیع 2. مستهجنگزارش
5 | 0
despisable١١:٣٠ - ١٤٠٠/٠٥/٢١نفرت انگیزگزارش
2 | 0
venomous١١:٠٢ - ١٤٠٠/٠٥/٢١زهرآگینگزارش
2 | 0
blameful١١:٢٦ - ١٤٠٠/٠٥/١٩تقصیرکار، مستحق سرزنش شدنگزارش
0 | 0
snowball٢٣:٠٦ - ١٤٠٠/٠٥/١٨سرعت/شدت گرفتنگزارش
0 | 0
linoleum١١:٥٧ - ١٤٠٠/٠٥/١٨کفپوش لاستیکیگزارش
5 | 0
breezeway١١:١٢ - ١٤٠٠/٠٥/١٨دالانگزارش
2 | 0
solicit١٥:٤٧ - ١٤٠٠/٠٥/١٠تقاضا کردن، درخواست کردنگزارش
12 | 0
cultivated person١٢:٢٩ - ١٤٠٠/٠٥/١٠فرد فرهیخته و درست پرورش یافتهگزارش
5 | 0
rebate١٢:٢٣ - ١٤٠٠/٠٥/١٠تخفیف، کاهش، discountگزارش
7 | 1
oblige٢٣:٤٨ - ١٤٠٠/٠٥/٠٩مرهون لطف کردنگزارش
9 | 0
pressurize٢٣:٤٣ - ١٤٠٠/٠٥/٠٩تحت فشار قرار دادنگزارش
2 | 0
mesmerizing٢٣:١٠ - ١٤٠٠/٠٥/٠٩مسحور کنندهگزارش
12 | 0
catchy٢٢:٣١ - ١٤٠٠/٠٥/٠٩جذاب، گیراگزارش
5 | 0
mainstream٢٢:٣٨ - ١٤٠٠/٠٥/٠٧هنجار / تفکر غالب/ عرف جامعهگزارش
12 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهrepress٢٠:٥٧ - ١٤٠٠/٠٥/٣٠
• All his life he repressed the memory of that childhood tragedy.
او در تمام عمر خاطره ی آن تراژدی در ایام کودکی اش را سرکوب کرد.
2 | 0
intact١٧:٥٥ - ١٤٠٠/٠٥/٣٠
• She emerged from the scandal with her reputation intact.
او بدون اینکه به شهرتش خدشه ای وارد شود، رسوایی را پشت سر گذاشت.
5 | 0
guard١١:٣١ - ١٤٠٠/٠٥/٢٧
• You should guard your speech.
شما باید مراقب حرفهای خود باشید. ( برخلاف آقای رضایی که مراقب حرف زدنش نبود )
34 | 0
brevity١٠:٠٨ - ١٤٠٠/٠٥/٢٥
• In her writing, clarity is sometimes sacrificed to brevity.
در نوشته های او، گاهی وضوح مطالب قربانیاختصار کلام شده اند.
5 | 0
ferry٢١:٤٩ - ١٤٠٠/٠٥/٢٢
• The ferry leaves for France at one o'clock.
کشتی ساعت یک به سمت فرانسه حرکت می کند.
5 | 1
despise١١:٢٨ - ١٤٠٠/٠٥/٢١
• Honest men despise lies and liars.
مردان درستکار از دروغ و دروغگویان بیزارند.
9 | 0
encounter٢٢:٥٤ - ١٤٠٠/٠٥/١٨
• The difficulties women encounter with their doctors partly explain why so many of us are looking to alternative therapies.
مشکلاتی که زنان در مواجهه با پزشکان با آن رو به رو می شوند تا حدودی علت اینکه بسیاری از ما به دنبال درمانهای جایگزین هستیم را توضیح میدهد.
14 | 0