برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سید وحید طباطباییان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 ویژگی پردازی ١٣٩٩/٠٢/١٣
|

52 ویژگی پردازی کردن ١٣٩٩/٠٢/١٣
|

53 سابقه داشتن_ عقبه داشتن_ پشتوانه داشتن ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

54 مهار نشدنی_ مهار ناشدنی_ مهار ناپذیر ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

55 پوست انداختن_ دگرگونه شدن ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

56 (در مقام) خواهان بودن_ خواستار شدن ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

57 افسون شده ١٣٩٩/٠٢/١٢
|

58 ریشه کن کردن ١٣٩٩/٠٢/١١
|

59 بهره‌کشی از سیاهان
سینما: بدنمایی سیاهان
١٣٩٩/٠٢/١١
|

60 سینما: آبکی_ در پیت_ بنجل ١٣٩٩/٠٢/١٠
|

61 در آستانه مرگ ١٣٩٩/٠٢/١٠
|

62 آخر خط- در حدمرگ (عامیانه) ١٣٩٩/٠٢/١٠
|

63 برون ریزی ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

64 گرفتن (شکم)_ دل درد_ شکم درد ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

65 مشکوک ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

66 آبستنی_ زایمان ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

67 روی هم رفته ١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

68 سرسری نگریستن ١٣٩٩/٠٢/٠٨
|

69 دلداده ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

70 رنگی ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

71 سرکوبگر- سرکوبگرانه- سرکوبگرایانه ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

72 برون ریزگرایی ١٣٩٩/٠١/٢٨
|

73 نمونه بارز ١٣٩٩/٠١/٢٧
|

74 گونه پذیر ١٣٩٩/٠١/٢٧
|

75 میان دار_ میان گیر_ واسطه ١٣٩٩/٠١/٢٦
|

76 زاغه نشین ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

77 طاقت فرسا-توان فرسا ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

78 بنیاد برافکنانه_ ساختارشکنانه ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

79 ویژگی دار- ویژگی دارانه ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

80 از نگاه...، از دیدگاه... ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

81 ممنوعیات- محرمات ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

82 (به عنوان فعل) موقعیت دادن (به کسی)- شانس انجام کار ی را به کسی دادن ١٣٩٩/٠١/٢٠
|

83 ذلیلانه، قابل دلسوزی ١٣٩٩/٠١/١٩
|

84 Peep show: نمایشگاه زنان برهنه ١٣٩٩/٠١/١٧
|

85 Peep show: نمایش زنان برهنه- تماشای برهنه شدن زنان ١٣٩٩/٠١/١٧
|

86 وقار_ ابهت ١٣٩٩/٠١/١٧
|

87 حدس زدن
١٣٩٩/٠١/١٧
|

88 ابهام آمیز
١٣٩٩/٠١/١٧
|

89 برگه ١٣٩٩/٠١/١٧
|

90 نادیده انگاشتن ١٣٩٩/٠١/١٧
|

91 تحریم کردن ١٣٩٩/٠١/١٧
|

92 پر شور، سوزان (صفتی برای عشق) ١٣٩٩/٠١/١٧
|

93 شرارت ١٣٩٩/٠١/١٦
|

94 دستاویز قرار دادن ١٣٩٩/٠١/١٦
|

95 پیدایش- ظهور ١٣٩٩/٠١/١٥
|

96 مفو (در متن های عامیانه) ١٣٩٩/٠١/١٥
|