برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

vahid naderi

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تسخیر ناپذیر ١٣٩٨/٠٣/١٣
|

2 I'm gonna make a change for once in my life
من "قصد دارم" برای یک بارم شده در زندگیم تغییر ایجاد کنم.
gonna در اکثر جاها به معنی "قصد داشتن" می ...
١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

3 Why are you grumpy face?
چرا بدخلقی میکنی
چرا ترش میکنی
١٣٩٨/٠٣/٠٢
|

4 برگرد! ١٣٩٨/٠١/٢٨
|

5 Would you mind intriducing yourself?میشه خودتونو معرفی کنید
١٣٩٨/٠١/١٠
|