امتیاز‌های Me ⸸⸸

بازدید
١٩
امتیاز کل
٣,٠٥١
کل مدال ها
٣٨
طلا
١
نقره
١٢
برنز
٢٥
٢٥١
×
١٠
=
٢,٥١٠
١٠٥
×
=
-٢١٠
٤٢٥
×
٢
=
٨٥٠
١١٥
×
=
-١١٥
٨
×
٢
=
١٦
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٣,٠٥١

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٢٣٤
×
١٠
=
٢,٣٤٠
١٠٥
×
=
-٢١٠
٣٥٦
×
٢
=
٧١٢
١١٥
×
=
-١١٥
٠
×
-١٥
=
٠
٢,٧٢٧

جزئیات امتیاز در بپرس

١٧
×
١٠
=
١٧٠
٠
×
=
٠
٦٩
×
٢
=
١٣٨
٠
×
=
٠
٨
×
٢
=
١٦
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٣٢٤