تاریخ
٢ ماه پیش
متن
a persistent salesman
دیدگاه
٠

فروشنده ایی مصر

تاریخ
٢ ماه پیش
متن
We stopped when she gave the word.
دیدگاه
٠

وقتی اون حرف رو زد ما توقف کردیم

تاریخ
٢ ماه پیش
متن
He gave his word.
دیدگاه
٠

او قولش داد

تاریخ
٣ ماه پیش
متن
I am unable to visit you today.
دیدگاه
٠

امروز قادر نبودم به شما سر بزنم

تاریخ
٨ ماه پیش
متن
hot, close weather
دیدگاه
٠

هوای خفه و گرفته، داغ

تاریخ
١٠ ماه پیش
متن
She refused permission for her son to go hunting.
دیدگاه
٠

او از رفتن پسرش به شکار پرهیز کرد.