نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

٤
نوع مدال

ثبت واژه جدید

٤
نوع مدال

پرسش با حداقل ٢,٥٠٠ بازدید

٢
نوع مدال

انتخاب عکس پروفایل

١
نوع مدال

ثبت حداقل ٣٠٠ رای

١
نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

٦
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٤
نوع مدال

پرسش با حداقل ١,٠٠٠ بازدید

٣
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٢
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

٢
نوع مدال

تکمیل درباره من

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

ثبت اولین پرسش

١
نوع مدال

پرسش با حداقل ٥ رای

١
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١