٢ رأی
١ پاسخ
٢٠٤ بازدید

اگر برای خرید به بازار می روی، باید شناخت درستی از آن بازار و کالاهای آن و همچنین شناخت به آنچه که می خواهی داشته باشی وگر نه هیچ فروشنده ای نمی داند که تو چه میخواهی و یا خود تو کره را بجای روغن و ما ...

٢٦٨
٣ ماه پیش
١ رأی
٠ پاسخ
٨٧ بازدید

اگر شما گفتن به یک تن از روی ادب است، ادب هم میگوید تعارف در ادب ناپسند است.

٢٦٨
٣ ماه پیش
رأی
تیک ٢ پاسخ
١٤٦ بازدید

آیا زبان یک ایرانی پارسی است یا فارسی؟ در شاهنامه سخن از فارسی است یا پارسی؟

٢٦٨
٣ ماه پیش
٠ رأی
١ پاسخ
١٥٧ بازدید

آیا نیاکان ما هم پیرو « تعارف و رودرواسی و  بوده اند؟

٢٦٨
٣ ماه پیش