١ رأی
٠ پاسخ
٩٦ بازدید

اگر شما گفتن به یک تن از روی ادب است، ادب هم میگوید تعارف در ادب ناپسند است.

٣٣٨
٤ ماه پیش