نوع مدال

تایید پاسخ صحیح

٣١
نوع مدال

پرسش با حداقل ٥ رای

٢
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ثبت اولین پرسش

١